Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 31.05.2016 , sist oppdatert 07.07.2017

Nordre-Land kommune får flomsonekart for Dokka

Tirsdag 31. mai overleverte NVE flomsonekart for Dokka til Nordre-Land kommune i Oppland. Kartet viser at ved 200-årflom er kornsiloen og noe bebyggelse på østsiden av Dokkas flomløp flomutsatt, i tillegg til store deler av campingplassen på vestsiden.

Utsnitt flomsonekart for Dokka ved 200års flom.

- Ved jernbanebrua vil elva, ved flom større enn 50-årsgjentaksintervall, kunne føre til oppstuvning bakover i elveløpet, sier regionsjef i NVE Petter Glorvigen.

Ved store flommer kan elva rive med seg vegetasjon og erosjonssikringer som ligger langs elvekanten. Dette kan føre til tilstopping av bruer og kulverter, med påfølgende oversvømmelser, selv ved mindre flommer.

- Under flomepisoder er det viktig at kommunen inspiserer bruer og kulverter i vassdraget, for kontinuerlig å vurdere faren og eventuelt sette inn tiltak, forklarer Glorvigen.

Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 1000-årsflom langs elva Dokka fra Møllevegen til samløpet med Etna og videre ned mot Randsfjorden.

- Med de nye flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier regionsjef Petter Glorvigen.

Flomsonekartene gir informasjon om hvilke områder som oversvømmes og allerede ved 20-årsflom er lavereliggende områder flomutsatt.

Det er observert hyppige flommer i størrelsesorden middelflom og 5-årsflom i analyseområdet.

 

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Petter Glorvigen
mobil: 489 94 984  

Senioringeniør Ahmed Reza Naserzadeh
mobil: 415 21 415

 

Fakta flomsonekart

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtiden.

Sikkerhetskrav for byggverk i forhold til flom er gitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) gjeldende fra 1. juli 2010.

NVE har laget retningslinjer som beskriver hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.