Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.03.2019

Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag

Livet i elvene er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs elvekanten. Kantvegetasjon er også et grøntelement som binder grøntområder sammen – særlig i store monokulturer som jordbruksområder. Mange steder er kantvegetasjonen under press. NVE har laget en veileder for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen.

Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg

Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, er et tydelig landskapselement. Den har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater.

NVEs veileder om vegetasjon langs vassdrag er laget for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. I tillegg skal den bidra til en mer enhetlig forvaltning av vannressurslovens § 11.

I Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) "Natur for livet" fikk Klima- og miljødepartementet i samråd med Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet i oppdrag å sørge for å veilede kommunene om bruken av vannressursloven § 11. Dette ble nevnt i forbindelse med deres planlegging etter plan- og bygningsloven § 1–8, der det i 100-metersbeltet langs sjø og langs vassdrag «skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».

Veilederen er et produkt av innspill fra departement, fylkesmenn, kommune og interesseorganisasjoner.

Kontaktpersoner

Senior rådgiver, Jan Henning L'Abée-Lund
mobil: 908 54 195

Seksjonssjef for miljøtilsynet, Mari Hegg Gundersen
tlf. 22 95 91 24

NVEs regionkontor Sør: tlf. 22 95 97 41

NVEs regionkontor Vest: tlf. 22 95 95 01

NVEs regionkontor Øst: tlf. 22 95 96 71

NVEs regionkontor Midt: tlf. 22 95 99 01

NVEs regionkontor Nord: Tlf. 22 95 96 01

Fakta

·        Grunneier er ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjonen.

·        Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven.

·        Kommunen skal fastsette bredde på kantvegetasjonen når noen krever det.

·        Kommunen skal ivareta kantvegetasjonen i sin behandling av saker etter forskrift om nydyrking.

·        Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon.

·        NVE følger opp brudd på vannressurslovens bestemmelser om kantvegetasjon.

·        NVE er klageinstans for fylkesmannens vedtak.