Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 22.05.2019 , sist oppdatert 23.05.2019

Sirdal får oversikt over skredfare i kommunen

Sirdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Torsdag 23. mai overleverte NVE faresonekart for skred i bratt terreng til kommunen. Faresonekartene viser at 85 bygninger ligger innenfor 1000års-skred. Snøskred og steinsprang er de skredtypene som går lengst i de fleste områdene.

NVE har kartlagt skredfare i Sirdal kommune. Foto: NGI

Kartleggingen tar hensyn til skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred. De kartlagte områdene er Ådneram, Suleskard, Fidjeland, Soleidalen, Solheim, Tjørhom, Amli, Egeland-Ødegård, Skredå, Ausdal, Lunde, Lindeland, Liland, Guddal, Seland, Josdal, Espevoll, Osen, Brekka, Ovedal, Listøl, Øksendal og Haughom, Virak, Skibeli, Oftedal og Espetveit.

– Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Sirdal kommune. Med faresonekartene fra NVE, har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup.

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt.

Grunnlaget for faresonekartene i Sirdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata.

Kartleggingen ble utført av NGI på oppdrag fra NVE. Oppdraget er finansiert i samarbeid med Sirdal kommune.

 

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef
mobil: 907 52 061

Astrid Synnøve Flatøy, seniorrådgiver
telefon: 2295 9768