Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.09.2018

Vassmagasinstatistikk veke 37 2018

Stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgraden i norske magasin 69,5 prosent. 

Fyllinga auka med 4,0 prosenteiningar. Førre vekes vassmagasinstatistikk viste uendra fylling.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 er 84,9 prosent.


Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 74,4 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde (område 3) hadde lågast fylling med 59,4 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 73,9 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 37 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.