NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i dagens form vart grunnlagt i 1921, er underlagt Olje- og
energidepartementet og har ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.

NVE varetek også dei statlege forvaltingsoppgåvene innanfor skredførebygging.

NVE skal sikre ei samla og miljøvenleg forvalting av vassdraga, fremme ein effektiv kraftomsetnad,
kostnadseffektive energisystem og bidra til ein effektiv energibruk.

NVE skal vidare gjere samfunnet betre rusta til å handtere flaum- og skredfare
og er sentrale i beredskapen for ras, flaum og ulykker i vassdraga.

NVE leier den nasjonale beredskapen på kraftforsyning. Vidare er det NVE som
behandlar søknader om konsesjon for bygging av kraftstasjonar, kraftlinjer,
transformatorar og andre installasjonar i kraftforsyninga, og regulering av vassdrag.

NVE arbeider både med endringar som bidreg til å redusere utsleppa frå klimagassar og til å tilpasse samfunnet til klimaendringane.

NVE er engasjert i forskings- og utviklingsarbeid, internasjonalt utviklingsarbeid og er
nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund

Organisasjonskart

Organisasjonskart med ledere (PDF)

Organisasjonskart uten ledere (PDF)

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

Decorative map

Map location pin Kart

Finn adresser og region-inndelinger for NVE i kart

Kontorer og regioner i NVE