Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsområder er «det grønne skiftet», klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskaping og internasjonalisering viktige drivkrefter for endringer.

Strategi for NVE 2017 - 2021 (PDF)

Visjon

"Vann og energi for en bærekraftig utvikling"

Dette innebærer at vi skal ta hensyn til samfunnssikkerhet, klimautfordringer, miljø, velferd og verdiskapning i et generasjonsperspektiv.

I dette dokumentet har vi samlet NVEs visjon, NVEs hovedmål, kjerneverdiene og strategiske fokusområder for perioden 2017 – 2021.

Fokusområdene definerer hva vi skal ha ekstra oppmerksomhet på for å nå målene i lys av de ulike drivkreftene.

Illustrasjon fra NVEs strategidokument. Illustrasjon: NVE

Illustrasjon fra NVEs strategidokument. Illustrasjon: NVE