Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Små dammer kan dempe flom

De små vassdragene er særlig flomutsatte ved kortvarige og intense regnvær. Flom i slike vassdrag kan føre til store skader blant annet i tettsteder. Funn i en ny rapport viser at det kan være mulig å oppnå betydelig flomdemping med begrensede ombyggingstiltak på eksisterende dammer.

Multiconsult har på oppdrag fra NVE utført rapporten «Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørsfelt for flomdemping».  I den kommer det fram at det er mulig å oppnå betydelig flomdemping med begrensede ombyggingstiltak på eksisterende dammer. NVE har bestilt rapporten for å undersøke om slik ombygging i noen tilfeller kan være et alternativ eller et supplement til mer tradisjonelle sikringstiltak, som f.eks. flomvoller.

-    Vi vet at de forventede klimaendringene bare vil bidra til å forsterke utfordringene i de små vassdragene. Det er derfor viktig for oss i NVE å vite hvordan skadene kan reduseres. Den nye rapporten tar blant annet for seg i hvilke situasjoner det kan være aktuelt å bruke eksisterende dammer til flomdemping, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth.

Rapporten ser også på hvilke skader man kan forvente å redusere og kostnader tilknyttet til ombyggingen.

Akkurat hvordan flomdempingstiltakene kan gjennomføres vil avhenge av damtype og magasinforhold. Hvordan de fysiske tiltakene og endringer i magasinvannstand og vannføring vil påvirke miljø og samfunn er også en viktig faktor som man må ta hensyn til. I rapporten er det utarbeidet et verktøy for grovsortering av eksisterende dammer som kan ha tilstrekkelig flomdempingspotensial.

Funnene i rapporten gir et grunnlag som NVE kan benytte i en tidlig fase av flomsikringsprosjekter der denne problemstillingen er aktuell.

Les mer :
NVE-rapport 38/ 2018 - Typeeksempler på ombygging av dammer i små nedbørfelt for flomdemping.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Hallvard Berg: 97 70 61 63

NVEs pressetelefon: 48 99 76 67