Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.12.2016 , sist oppdatert 14.03.2019

Dokumentasjon av sektorens kulturminner

Gjennom NVEs FOU-midler har Museumsordningen blitt tildelt midler for et tre-årlig prosjekt «Dokumentasjon av sektorens kulturminner» (DOKIVER).

Modell av Longerak kraftstasjon

Målet med prosjektet er å forenkle NVEs saksbehandling av sektorens kulturminner og bedre forutsigbarheten for anleggseiere. Gjennom prosjektet vil det utarbeidet dokumentasjonspiloter. Der et anlegg må bygges om eller rives, ønsker NVE dokumentasjon av anlegget. Denne dokumentasjonen skal ligge åpent tilgjengelig og formidles gjennom åpne digitale kanaler, slik at andre kan gjenbruke informasjonen.

Tekniske og industrielle kulturminner lar seg ofte bare bevare i begrenset omfang på grunn av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og kostnader. St. meld. 16 (2004-2005) slår fast at kulturminner som ikke kan bevares, skal dokumenteres. I oppfølgingen av sektoransvaret for kulturminner setter NVE vilkår i konsesjonssaker om kulturminnefaglig dokumentasjon ved endring eller rivning av anlegg med høy kulturminneverdi.

For at anleggseiere lettere skal kunne orientere seg om hvilke krav som stilles til kulturminnefaglig dokumentasjon skal det i prosjektet utvikles ulike nivåer for hvor omfattende dokumentasjonen skal være. Nivåene vil kunne tilpasses hver enkelt sak og vurderes ut fra hvor omfattende tiltak som skal gjøres, og hva slags type kulturminne saken omhandler.

Prosjektet har fire delmål:

  • utvikle nivåer for dokumentasjon
  • utvikle brukervennlig digital registreringsskjema
  • kartbasert tilgang til dokumentasjonen
  • Veileder til anleggseiere

De nivådelte kravene til dokumentasjon (standarder) og utviklingen av digitalt registreringsskjema vil bli utviklet ved hjelp av ulike pilotfaser og testfaser. Resultatene skal ha faglig forankring i de berørte faggruppene internt, bransjen og kulturminneforvaltningen. 

I september arrangerte vi konferansen DOKIVER 2018 – Hvorfor kulturminnedokumentasjon?

https://nvedokiver.wordpress.com/

DOKIVER.PNG