Publisert 20.10.2015 , sist oppdatert 24.10.2019

Engrosmarkedet

Gjennom engrosmarkedet kan kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre større aktører fritt kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i markedet. Gjennom engrosmarkedet blir elektrisitet både importert og eksportert fra Norge.

Engrosmarkedet kan oppfattes som ett marked hvor produsenter, kraftleverandører og store forbrukere møtes for å handle, men i realiteten er dette flere marked som etterfølger hverandre på veien mot driftstimen. Les mer om dette på siden om markedssegmentene.

NVEs rolle i engrosmarkedet:

NVE tildeler markedsplasskonsesjon til Nord Pool og har ansvar for å følge opp at markedsplassen driftes rasjonelt og effektivt. NVE følger også opp Statnetts utlandskonsesjoner og handel på utlandsforbindelsene blant annet gjennom tett kontakt med relevante myndigheter i nabolandene. NVE følger også med på Statnett som systemansvarlig og at systemet driftes på en effektiv og nøytral måte. Les mer om dette på siden om systemansvaret.

Utvikling av reguleringer for engrosmarkedet skjer i økende grad på europeisk og til dels nordisk nivå, henholdsvis gjennom ACER, CEER og NordREG. NVE arbeider aktivt med å delta i en tidlig fase av regelverksendringer om blant annet metode for kapasitetsfastsettelse i nettet og handelsløsninger i de ulike markedssegmentene, termin, døgn-, intradag- og regulerkraftmarkedet. Les mer om dette på siden om europeisk regelverksutvikling.