Publisert 24.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Markedssegmentene

Det er i dag et omfattende nasjonalt og europeisk regelverk for å regulere kraftmarkedet og også innenfor de spesifikke markedssegmentene som er å finne på veien mot driftstimen. Det meste av fysiske volumet handles i spot-markedet, men de etterfølgende markedene gir mulighet til å justere porteføljen og kan gi en merverdi for aktører som bidrar med fleksibilitet, f.eks. gjennom opp- eller nedregulering i balansemarkene.

Det finansielle markedet reguleres av Finanstilsynet og er underlagt finansiell lovgivning, men følges likevel tett av NVE. Dette siden det er en nær sammenheng mellom det finansielle og det fysiske markedet. Et velfungerende finansielt markedet anses som meget viktig for de aktørene som handler fysisk kraft. Gjennom det finansielle markedet får aktørene i kraftmarkedet, som ønsker det, mulighet til å handle med kraftderivater. Dette kan benyttes til prissikring og risikostyring av handle med fysisk kraft. Det finansielle markedet åpner for handel lenger frem i tid enn det fysiske markedet.

Spot-markedet stenger klokken 12 daglig og er markedet for omsetning av elektrisk energi med fysisk levering påfølgende døgn. Omsetningen utføres med en auksjon der pris og volum blir fastsatt samtidig på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger, og tilgjengelig overføringskapasitet. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet.

Systemansvarlig legger til grunn handelsresultatet fra elspotmarkedet for å planlegge driften av kraftsystemet samt kraftflyt i Norden og Baltikum.

Systemprisen i elspotmarkedet, som beregnes ut i fra en antagelse om at det ikke er noen overføringsbegrensninger (flaskehalser) i det nordiske transmisjonsnettet, fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en referanse for det øvrige kraftmarkedet.

Områdeprisene tar i tillegg hensyn til eventuelle flaskehalser i overføringsnettet i Norden. Kraftflyten mellom de nordiske landene (elspotområdene) bestemmes ut i fra hvordan produksjon og forbruk prissettes innenfor de enkelte elspotområdene.

Intradagmarkedet åpner tre timer etter at spot markedet stenger. Også denne handelen foregår på Nord Pool, men her gjennom kontinuerlig handel. Intradagmarkedet supplerer elspotmarkedet, og aktører kan handle for å rette opp ev. ubalanser frem til én time før driftstimen. Aktørene kan handle på tvers av elspotområdene dersom det foreligger tilgjengelig overføringskapasitet.

Balansemarkedene driftes av Statnett som er tildelt konsesjon for å utøve systemansvaret. Som systemoperatør er det de som best forstår behovene for å til enhver tid balansere nettet og har derfor dette ansvaret. Balansemarkedet kan etter responstid deles inn primær- (FCR), sekundær- (FRR-A) og tertiær-reserver (FRR-M). Av disse er FCR de raskeste, mens FRR-M er den tregeste med 15 minutts responstid. Reservene aktiveres etter behov og med timesoppløst marginalprising.

Avregning: Etter produksjonstimen vil Statnett i kraft av sin rolle som avregningsansvarlig avregne de balanseansvarlige og utføre oppgjør for eventuelle ubalanser. I Norden vil Esett Oy i løpet av 2017 overta den daglige avregningen for Norge, Sverige og Finland. Statnett vil imidlertid forbli avregningsansvarlig. Mer om avregning finner du under "sluttbrukermarkedet" og under "Nordisk balanseavregning (NBS)" i menyen til venstre.

Bilaterale kontrakter og børshandel

Tradisjonelt har aktørene i engrosmarkedet handlet kraft gjennom bilaterale fysiske kontrakter av kortere eller lengre varighet. Energiloven av 1990 har gitt en utvikling i retning av at de bilaterale fysiske kontraktenes løpetid er blitt redusert og det meste av den fysiske handelen foregår i dag gjennom kraftbørsen. En bilateral kontrakt i engrosmarkedet er en avtale mellom en kjøper og selger der det er avtalt pris, volum og en tidsperiode for kraft som skal omsettes mellom nevnte parter.