Publisert 23.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Status for nettkoder og forordninger knyttet til engrosmarkedet

Elmarkedstilsynet arbeider med en rekke høringer knyttet til nettkoder. Her finner du en oversikt over status på høringer som ble gjennomført i 2016 og videre fremdriftsplaner i 2017 for de ulike endringsforslagene. I tillegg finner du informasjon om planlagte høringer.

Aktuelle høringer

Vi gjør oppmerksom på at oversikten over kommende høringer ikke er fullstendig. Status for Elmarkedstilsynets egne høringer og vedtatte forskriftsendringer finner du her på våre hjemmesider.

 Forslag til nye bestemmelser for døgn- og intradagmarkedet

Alle europeiske systemansvarlige (TSO’er) har utarbeidet et forslag for felles europeisk metodikk for tidsfrist for kapasitetsfastsettelse i døgnmarkedet (Day-ahead firmness deadline) og et forslag for felles europeisk metodikk for intradag åpne- og lukketid (Intraday cross-zonal gate opening and gate closure time).

Forslaget utviklet i henhold til artikkel 59 og 70 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM).TSO’ene har sendt inn om  forslag til godkjenning hos energiregulatorene. Energiregulatorene har frist til 14. juni 2017 med å ta en beslutning.

NVE legger forslaget fra TSO’ene ut til informasjon. Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli endel av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge. Spørsmål og kommentarer kan rettes til Helena M Lindstad (hem@nve.no) ved seksjon for engrosmarked i Elmarkedstilsynet.

Vi ber om eventuelle kommentarer innen 15. mars 2017.

Les nyhetssak og dokumenter

 

Flere kraftbørser i samme budområde - felles nordisk høring om TSO-forslag

De nordiske systemansvarlige (TSO) har lagt frem forslag til ordninger for hvordan flere kraftbørser skal kunne operere i samme budområde. Hensikten er å muliggjøre konkurranse mellom kraftbørser.  

Forslaget følger av artikkel 45 og 57 i kommisjonsforordning (EU) nr 2015/1222 om etablering av retningslinje for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM). Forslaget skal godkjennes av hvert enkelt lands energiregulator, men de nordiske energiregulatorene jobber for en felles tilnærming og koordinert beslutning. Norge er fortsatt i prosess med å gjennomføre CACM, og fristene i rettsakten gjelder enn så lenge ikke for Norge. For en felles nordisk tilnærming følger NVE likevel prosessen i NordREG.

Fristen for innspill var 16. september 2016.

Les mer om høringen

 

Vedtatte forskrifter og endringsforslag 

NordREG – Høring

De nordiske energiregulatorene i NordREG la i februar 2016 ut på høring rapporten «Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market” av THEMA Consulting Group og Hagman Energy. Høringsfristen var 31. mars 2016. Rapporten ble bestilt av NordREG i forbindelse med «Guideline on Forward Capacity Allocation» (GL FCA). GL FCA stiller krav om velfungerende prissikringsmuligheter for markedsaktører i alle budområder og iverksettelse av tiltak i områder hvor det ikke er prissikringsmuligheter. Rapporten beskriver tiltak som bør vurderes i de tilfeller det blir identifisert utilstrekkelige prissikringsmuligheter i enkelte budområder. Videre beskrives ulike modeller for TSOers involvering i det finansielle kraftmarkedet for å legge bedre til rette for prissikringsmuligheter.

Status: NVE/NordREG arrangerte en workshop hvor høringsinnspillene ble oppsummert på Arlanda 10. mai. I det videre arbeidet vil NVE/NordREG involvere relevante aktører gjennom høringer og workshops. Informasjon om dette vil bli lagt ut på NVE og NordREG sine hjemmesider.

Les mer om høringen

 

Kommende endringsforslag - til informasjon

 

All NEMOs’ proposal for the plan on joint performance of MCO functions (MCO plan)

Alle Nominated Electricity Market Operators (NEMOs), dvs. kraftbørser, har sendt inn et forslag for hvordan etablere og drive markedskoplingsfunksjonen (MCO plan) til godkjenning hos energiregulatorene. Forslaget er utviklet i henhold til artikkel 7 (3) i Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM) og energiregulatorene i EU skal innen 6 måneder ta beslutning om å godkjenne forslaget, jf. artikkel 9(6) bokstav a og artikkel 9 (10). NVE legger forslaget fra NEMO’ene ut til informasjon. Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli en del av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge. På grunn av forsinkelsene i den norske gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, vurderes fortløpende behovet og mulighetene for tidlig implementering av forslag til vilkår og metoder som vedtas i EU under CACM.   

Ved spørsmål, ta kontakt med Engrosmarkedsseksjonen v/ Helena M Lindstad (hem@nve.no)

 

Les nyhetssak og dokumenter