Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 24.10.2019

Europeisk regelverksutvikling

Kraftmarkedet blir mer harmonisert og integrert i Europa.

EUs energipolitikk får stadig større innvirkning på norsk energipolitikk og kraftsystemet i Europa blir mer integrert. Den europeiske regelverksutviklingen blir i større grad harmonisert og utformet med en høyere detaljeringsgrad enn tidligere. Et felles regelverk for den europeiske kraftsektoren (nettkoder, retningslinjer og direktiver) er under utarbeidelse og Norge vil, etter innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen, bli forpliktet til å implementere og følge regelverket både nasjonalt og regionalt.

Parallelt med innføring av et felles europeisk regelverk, pågår betydelig videreutvikling av nasjonalt regelverk. Formålet er å legge til rette for velfungerende konkurranse, styrke insentivene til effektiv drift og utvikling av kraftnettet, samt legge til rette for hensiktsmessig utnyttelse av ny teknologi. Målsettingen er å oppnå økt harmonisering av lovverk og rammebetingelser for slik å legge til rette for dypere integrering av markedene i Norden og Europa.

Det er derfor viktig for NVE å samarbeide med energimyndigheter (regulatorer) både i Norden og Europa. Dette skjer gjennom NordREG i Norden og CEER og ACER i Europa.

Aktuelle saker - Europeisk regelverksutvikling