Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Driftskodene: System Operation Guideline

System Operation Guideline (SO GL) formaliserer krav til TSOenes samarbeid på tvers av land om oppgavene og ansvar i drift.

Formålet med forordningen er å sikre driftssikkerheten på nordisk og europeisk nivå.  Koden skal også sikre god frekvenskvalitet og effektiv utnyttelse av det sammenkoblede systemet og ressursene.

SO GL består av de tre deler:

Driftssikkerhet

Den delen av SO GL som omhandler driftssikkerhet definerer felles prinsipper for driftssikkerhet, bruk av virkemidler, informasjonsutveksling og koordinering av systemdriften. I tillegg stilles det krav til analyser og tiltaksplaner i kritiske driftssituasjoner. Det er også spesifisert krav til avtaler og samarbeid mellom TSOer, viktige nettbrukere og underliggende netteiere.

Driftsplanlegging

Delen om driftsplanlegging definerer roller og ansvar for TSOer, DSOer og signifikante nettbrukere (stor industri og store produsenter) når det gjelder driftsplanlegging og informasjonsutveksling. Det stilles også krav til å fastsette felles metoder og prinsipper for en koordinert tilnærming til analyse av driftssikkerhet, bedre planlegging av utkoblinger og vedlikehold som har grensekryssende effekt.

Frekvensregulering

Den siste delen angir nærmere regler for frekvensregulering. Det gjelder blant annet tekniske krav til responstider, volumer, kvalitet og verifisering. I tillegg stilles det krav til ansvarsfordeling og utveksling av reserver mellom TSOer.

Det er mer informasjon om prosessen og innhold i driftskoden på ENTSO-Es hjemmesider.