Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM)

Kommisjonsforordning om etablering av en retningslinjer for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering. Formelt navngis dette som Commission Regulation (EU) establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (CACM).

CACM er den første av flere rettsakter om markedsforhold og skal gi grunnlag for etablering av et integrert spot- og intradagmarked i Europa. En effektiv markedskobling skal bidra til økt handel på tvers av landegrensene, mer effektiv utnyttelse av overføringsnettet og økt konkurranse, til nytte for forbrukerne.

Forordningen angir metoder for hvordan kapasiteten på spot- og intradagmarkedet skal allokeres, samt hvordan kapasiteten mellom ulike områder skal beregnes. Forordningen inneholder også bestemmelser for hvordan konkurranse mellom kraftbørser i Europa skal etableres.

CACM retter seg, i tillegg til nasjonale myndigheter, mot et bredt spekter av aktører i energimarkedet, som pålegges ulike plikter og rettigheter. Dette inkluderer blant annet nasjonale regulatorer (NRAer), systemoperatører (TSOer), kraftbørser (NEMOer), ENTSO-E og ACER. CACM trådte i kraft i EU 14. august 2015. TSO'er og NRA'er har startet med de spesielle prosessene som CACM legger opp til, med utvikling og godkjenning av ulike metoder, betingelser og vilkår som er nødvendig for å realisere en effektiv markedskobling i Europa. Norge er allerede med i den regionale markedskoblingen i nordvest-Europa, men nå skal hele Europa kobles sammen.

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke CACM i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett. For mer informasjon om dette se pressemeldingen fra EU Kommisjonen. 

For flere detaljer henviser vi til EØS-notatdatabasen som har et sammendrag av forordningen skrevet på norsk.