Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Nettkoden om terminmarkedet: Forward Capacity Allocation (FCA)

EUs medlemsland stemte 30. oktober ja til «Guideline on Forward Capacity Allocation», som nå vil bli sendt til EUs Råd og Parlament for videre behandling,

Formålet med retningslinjen er å øke krafthandelen mellom land gjennom å sørge for at markedsaktørene har muligheter for langsiktig prissikring. Retningslinjen inneholder blant annet regler for langsiktig kapasitetsfastsettelse, etableringen av en plattform for auksjonering av transmisjonsrettigheter og regler for handel med (og unntak fra) transmisjonsrettigheter. Arbeidet har pågått i flere år gjennom European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), og nå sist gjennom komitologiprosess hvor EU Kommisjonen og EUs medlemsland er representert.

Nordiske energimyndigheter, systemoperatører og markedsaktører har gjennom flere år jobbet aktivt for at retningslinjen skal hensynta forhold i det nordiske kraftmarkedet, som kjennetegnes av at markedsaktørene bruker finansielle kontrakter til prissikring. I en tidlig fase av arbeidet så det ut til å bli vanskelig få unntak fra å innføre langsiktige transmisjonsrettigheter i Norden. Dette har endret seg underveis i prosessen, og den vedtatte teksten gir handlingsrom for å få unntak i de tilfeller det eksisterer velfungerende markeder. Teksten gir også fleksibilitet til valg av tiltak dersom det ikke er tilstrekkelige prissikringsmuligheter i alle områder. Dette muliggjør en videreutvikling av det allerede velfungerende nordiske finansielle kraftmarkedet.

NVE vil i tiden framover samarbeide tett med de andre energiregulatorene, systemoperatørene og markedsaktørene i de nordiske landene for å enes om gode løsninger for det nordiske kraftmarkedet. GL FCA vil bli implementert i Norge etter at regningslinjen er innlemmet i EØS-avtalen.

For mer informasjon, se EU-Kommisjonens informasjon om saken og utkast til retningslinjer oversendt EU-Parlamentet og Rådet.

Kontaktpersoner