Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Tilknytningskodene: RfG, DCC, HVDC

Formålet med tilknytningskodene er å sikre grunnleggende funksjonalitet, unngå massive utfall og muliggjøre gjenoppbygging av nettet.

Innholdet i kodene

De tre tilknytningskodene er lignende i struktur og innhold. Foruten funksjonskrav stilles det også krav til oppfølging av at funksjonskrav er oppfylt, meldingsutveksling ved driftsendringer og unntaksbestemmelser.

Funksjonskrav til større produksjonsenheter stilles i dag i Statnetts veileder - Funksjonskrav i Kraftsystemet (FIKS). I RfG er det krav lignende de som stilles i dagens FIKS, i tillegg til at det vil stilles krav til mindre produksjonsenheter som ikke har tilsvarende funksjonskrav i dag.

RfG (Requirements for Grid Connection of Generators),

RfG stiller funksjonskrav til all produksjon med kapasitet fra og med 800W tilknyttet synkronnettet. Generatorene er delt inn i fire klasser ut i fra signifikans for kraftsystemet. Mengden tekniske krav øker med størrelsen på produksjonsenhetene. De minste produksjonsenhetene skal ha en minimumsfunksjonalitet for å hindre store utfall av distribuert produksjon ved hendelser i nettet, mens kravene til de største produksjonsenhetene skal være med å sikre driften av de sammenkoblede synkronområdene.

DCC (Demand Connection Code)

DCC stiller funksjonskrav til tilknytninger i transmisjonsnettet for forbruk og til tilknytninger mellom transmisjon- og tilgrensende distribusjonsnett. Koden stiller krav til leverandører av forbrukerfleksibilitet. Det stilles ikke funksjonskrav til forbruk av tilsvarende omfang i dag. DCC vil derfor komme inn som et nytt regelverk.

HVDC (High Voltage Direct Current Connections)

HVDC stiller krav til HVDC-kabler mellom synkronområder og produksjon tilknyttet via likestrømskabler (offshore vind).

Gjennomgang av tilknytningskodene

NVE ba Statnett gjennomgå tilknytningskodene med følgende utgangspunkt::

  • Få oversikt over hvor nettkodene vil føre til endringer i dagens praksis.
  • Foreslå norsk fremtidig praksis/krav der det i kodene åpnes for spesifisering av nasjonale krav, og Statnett finner det nødvendig
  • Kartlegge hvilke aktører i Norge som vil kunne pålegges ulike ansvarsoppgaver og plikter som følge av tilknytningskodene
  • Statnett skal samarbeide tett med bransjen gjennom referansegrupper.
  • Fokus på faglige vurderinger

Statnett leverte denne gjennomgangen av tilknytningskodene til NVE i 2017: 

 

Det er mer informasjon om prosessen og innhold i tilknytningskodene på ENTSO-Es hjemmesider.

Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke RfG, DCC og HVDC i Norge før regelverket er inntatt i EØS-avtalen og implementert i norsk rett.