Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Regulatorsamarbeid

Kraftmarkedet blir stadig mer harmonisert og integrert i Europa. Det er derfor viktig for NVE å samarbeide med energimyndigheter (regulatorer) både i Norden og Europa. Dette skjer gjennom NordREG i Norden og CEER og ACER i Europa.

NordREG (Forum of Nordic Energy Regulators) er et samarbeidsorgan for de fem nordiske energiregulatorene fra Sverige, Finland, Island, Danmark og Norge. Samarbeidet ble etablert i 2002.

Samarbeidet i NordREG skal fremme markedsintegrasjon og utvikle et effektivt nordisk elektrisitetsmarked. NordREG jobber løpende med å tilpasse utviklingen i Norden til utviklingen i det europeiske elektrisitetsmarkedet.

NordREG arbeider også med å fremme felles nordiske synspunkter når dette er hensiktsmessig.

CEER (Council of European Energy Regulators) er et samarbeidsorgan for energiregulatorer i Europa, totalt 30 medlemmer, EU28 og EEA landene Island og Norge. CEER har et lite og effektivt sekretariat i Brussel.

CEERs hovedmål er å bidra til etableringen og utviklingen av et felles indre markedet for energi i Europa, samt å fremme samarbeid mellom de nasjonale regulatorene og harmonisere implementering av EU-regelverk.

For det formålet følger CEER energimarkedet nøye og gir råd ut fra sine funn. For å forenkle innføringen av nytt EU-lovverk, har CEER laget retningslinjer for god praksis på de forskjellig reguleringsområdene. Dette er ikke-bindende retningslinjer som er utviklet i samarbeid med markedsaktørene. CEER gir også råd til den Europakommisjonen når de lager utkast til nytt lovverk for energisektoren.

En stor del av CEERs arbeid forberedes og utføres i arbeidsgrupper og underarbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene opprettes på ad hoc basis. Deltagelsen i arbeidsgruppene foregår på frivilligbasis fra de nasjonale regulatorenes side. 

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er et EU-byrå for samarbeid mellom de nasjonale energiregulatorene i EU. ACER ble opprettet som en del av EUs 3. energimarkedspakke.

ACER har en formell rolle i overvåkning, oppfølging og utvikling av nytt lovverk på energiområdet.  Ettersom Norge ikke er medlem av EU, er ikke NVE automatisk medlem av ACER. NVEs deltagelse i ACER fastsettes gjennom EØS-prosessen for implementering av 3.energimarkedspakke i Norge. Før denne avklaringen kommer, deltar NVE uformelt i ACERs arbeidsgrupper.

Det overordnede formålet til ACER er å utfylle og koordinere de nasjonale energiregulatorenes arbeid på EU-nivå og jobbe mot et felles energimarked for elektrisitet og naturgass i EU.

ACER spiller en sentral rolle i utviklingen av markedsreguleringer for å fremme konkurranse. Byrået koordinerer regionale initiativer og initiativer på tvers av regioner som fremmer konkurranse. I tillegg overvåker ACER arbeidet til European Network of Transmission System Operators på elektrisitet og gass.

ICER er en globalt samarbeidsorgan med cirka 300 tilsyns- og reguleringsmyndigheter på energiområdet.

ICERs mål er å styrke offentlig og politisk kunnskap og forståelse for regulering av energimarkedet og dens rolle i håndtering av sosioøkonomiske-, miljø- og markedsspørsmål.

Gjennom ulike arbeidsgrupper bygger ICER solide forbindelser mellom regionale og nasjonale regulatorer. Arbeidsgruppene samlere inn og analysere materielle som kan brukes i regulatorenes arbeid. Frem til 2015 vil ICERs hovedfokus være på regional markedsintegrasjon, teknologiske endringer og forbruker spørsmål. Gjennom sitt arbeid håper ICER å kunne dele informasjon og praksis for å bidra til å skape en bærekraftig utvikling innen energisektoren.