Innen 3 måneder etter at ‘implementing acts’ er vedtatt, må alle nasjonale energiregulatorer (NRAs) ha på plass et system slik at markedsaktører som inngår transaksjoner som er rapporteringspliktige kan registrere seg. Aktører som inngår transaksjoner skal være registrert når kravene til rapportering trer i kraft.