Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Rapporteringsplikt for norske aktører før REMIT er implementert i Norge

Siden REMIT ikke er implementert i Norge ennå, har NVE ingen myndighet etter REMIT. Aktørene må derfor ta kontakt med reguleringsmyndigheten i EU-land de er aktive for endelig avklaring av sin rapporteringsplikt.

Selv om REMIT ikke er implementert i Norge, vil norske markedsaktører kunne være rapporteringspliktige når plikten til å rapportere transaksjoner og ordre til ACER trer i kraft 7. oktober 2015. Rapporteringsplikten er fastsatt i REMIT Implementing Acts (Commission Implementing Regulation (EU) No 1348/2014) og er nærmere beskrevet her.

Plikten for norske aktører til å rapportere, følger av at denne er knyttet til kontrakten som handles, og ikke til hvor aktøren er juridisk hjemmehørende. Gitte kontrakter ‘where delivery is in the union’ eller derivater knyttet til ‘electricity produced, traded or delivered in the Union’, skal rapporteres.

Nærmere opplysninger om hvilke kontrakter som er rapporteringspliktige i henhold til REMIT Implementing Acts, samt veiledende informasjon i ACER’s Transaction Reporting User Manual (TRUM) følger av informasjon lagt ut på ACER sine nettsider, se link:

https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation

NVE vil presisere at eksemplene nedenfor er basert på vår tolkning av regelverket og ACERs vurdering, og at endelig avgjørelsesmyndighet ligger hos de relevante nasjonale reguleringsmyndigheter. Siden REMIT ikke er implementert i Norge enda, har NVE ingen myndighet etter REMIT.

NVE vil også påpeke at eksemplene nedenfor ikke utgjør en fullstendig oversikt over rapporteringspliktige kontrakter, og at markedsaktøren selv er ansvarlig for å oppfylle rapporteringsplikten gitt i REMIT Implementing Acts.

 

Hvilke kontrakter er rapporteringspliktige?

Rapporteringspliktige kontrakter følger av REMIT Implementing Act, paragraf (article) 3: ’List of reportable contracts’. Ikrafttredelse av rapporteringsplikten er gitt i paragraf (article) 12.

Fysiske kontrakter:

  • Kontrakter for levering i EU er rapporteringspliktige. Dette innebærer at norske aktørers handel på Nord Pool Spot for levering i andre land enn Norge vil være rapporteringspliktige
  • Kontrakter for levering i norske prisområder er ikke rapporteringspliktige

Finansielle kontrakter

Det er krav til rapportering av derivater relatert til kontrakter knyttet til elektrisitet som er produsert, handlet eller levert i EU, jf Implementing Acts 1.(a)(viii):

‘Options, futures, swaps and any other derivatives of contracts relating to electricity or natural gas produced, traded or delivered in the Union’. 

Systemprisen er beregnet pris i Elspot for NO, SE, DK og FI uten at flaskehalser er hensyntatt. Elspot er handel for fysisk levering, og handel i Elspot innenfor prisområder i SE, DK eller FIN må derfor anses å være en kontrakt knyttet til ‘electricity .. produced …or delivered in the Union’.

Kontrakter med oppgjør mot systemprisen er derfor i utgangspunktet rapporteringspliktige, men:

Ikke rapporteringspliktig:

Basert på ACER’ tolkning i TRUM og vurdering av rapporteringsplikt for norske aktører fra ACER, anser NVE norske markedsaktører som

- bare handler i kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA (eller event. annen markedsplass i Norge eller utenfor EU eller bilateralt i Norge eller utenfor EU) ikke som ’REMIT market participants’, og kontraktene er ikke rapporteringspliktige

- bare handler kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA og kontrakter for fysisk levering i Norge ikke som ’REMIT market participants’, og kontraktene er ikke rapporteringspliktige

Rapporteringspliktig:

Norske aktører som:

- enten handler i kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA og i tillegg inngår kontrakter for fysisk levering i EU

eller

- handler i kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA og i tillegg handler i finansielle kontrakter innenfor EU relatert til kraft som er produsert, handlet eller levert i EU, jf. REMIT Implementing Act art. 3.1(a)(viii)

må rapportere alle disse kontraktene. Aktøren anses da som ’REMIT market participant’ og må da også rapportere derivater handlet på Nasdaq OMX Oslo ASA knyttet til systempris.

Krav til registrering

Aktører som handler rapporteringspliktige kontrakter, må registrere seg før rapporteringsplikten trer i kraft. NVE har skrevet nærmere om dette her.