Publisert 31.05.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Ren energi for alle - vinterpakken

NVE arbeider aktivt gjennom organisasjonene CEER og ACER for å fremme felles standpunkter på EU kommisjonens lovforslag Ren energi for alle.

Det utarbeides såkalte 'white papers' for å informere hvordan de europeiske tilsynsmyndighetene oppfatter lovforslagene og mulige områder som kan forbedres. Lovforslagene vil bli behandlet av Europaparlamentet, EU-kommisjonen, Ministerrådet og de europeiske landene, og tilsynsmyndighetenes kommentarer vil være nyttige i arbeidet med den nye lovgivningen.

DSO-rollen

Notatet gir ACER og CEERs syn på DSOens role som nøytral tilrettelegger for markedet og behovet for bedre nettplanlegging og koordinering.

Distribusjons- og transmissjonsnettverkstariffer og insentiver

Notatet gir CEERs syn på felles nettkoder på tariffer og krav til insentivregulering av nettselskap (DSO).

Fleksibilitet

Notatet gir ACER og CEERs syn på å legge til rette for fleksibilitet på en måte som fører til et mer rimelig, sikkert og effektivt kraftsystem.

Fornybare kilder i markedet

Dette notatet gir CEER og ACERs syn hvordan produksjon fra fornybare kilder bør integreres i markedet. De tar blant annet til orde for at retten til prioritert innmating i nettet bør fjernes.

Effektiv prisdannelse i engrosmarkedet

Dette notatet gir CEER og ACERs syn på effektiv prisdannelse i engrosmarkedet for kraft.

Fordelaktig teknologi for forbrukeren

Notatet gir CEERs syn på utrulling av smarte målere, dynamiske priskontrakter og et mulig felles Europeisk dataformat.

Forbrukermakt

Notatet gir CEERs syn på bytte av kraftleverandør og byttekostnader, fakturering og faktureringsinformasjon, strømprisportal og energifattigdom.

Systemets oppdekningsevne og kapasitetsmekanismer

Notatet presenterer CEER sitt syn på både systemets oppdekningsevne (system adequacy) og kapasitetsmekanismer. De tar blant annet til orde for felles europeiske løsninger for vurdering av oppdekningsevne og at kapasitetsmekanismer, dersom de introduseres, skal åpne for grensekryssende deltakelse.

Infrastruktur

Notatet gir CEERs syn på tariffharmonisering, bruk av flaskehalsinntekter og planlegging og utvikling av transmisjonsnett.

Forbrukskunder som produserer egen elektrisitet og energisamfunn

Notatet gir CEER sitt syn på EU-kommisjonens forslag til regelverk for forbrukskunder som produserer egen elektrisitet og energisamfunn. Notatet presiser at kundene må opprettholde sine rettigheter dersom en tillater energisamfunn, at energisamfunn som utfører nettjenester må ha de samme plikter som et nettselskap. CEER mener det er viktig å hindre kryssubsidiering mellom ordinære uttakskunder og kunder i energisamfunn/kunder som produserer egen elektrisitet.

Effektiv systemdrift

Notatet gir CEERs syn på fremtidig systemdrift, herunder driftssikkerhet, flaskehalshåndtering og ikke-frekvensrelaterte systemtjenester.

Les mer på CEERs webside.