• Forside
  • Høringer - endringer i lover og forskrifter knyttet til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME)
Publisert 17.03.2017 , sist oppdatert 22.03.2019

Høringer - endringer i lover og forskrifter knyttet til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME)

Pågående og kommende høringer

Uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME)

Regjeringen fremmet i november 2017 tre proposisjoner til Stortinget om EUs tredje energimarkedspakke og forslaget til endringer i energiloven (Prop. 5 L (2017-2018) [1]). Forslaget omfatter blant annet nye bestemmelser om uavhengig reguleringsmyndighet for energi. Stortinget vedtok lovforslaget våren 2018. Det er likevel noe usikkert fra hvilket tidspunkt lovendringene vil tre i kraft og den uavhengige reguleringsmyndighet for energi formelt blir etablert i NVE. Opprettelsen av uavhengig reguleringsmyndighet forventes å påvirke kompetansen til å vedta forskriftsendringer. Informasjonen som er gitt nedenfor er basert på gjeldende forskriftskompetanse. Dette innebærer at etableringen av uavhengig regulator kan innebære endringer i forhold til beskrivelsen nedenfor.

Med virkning fra 1. januar 2018 endret avdelingen Elmarkedstilsynet navn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

 

Selskapsmessig og funksjonelt skille

NVE har utarbeidet et høringsforslag for forskrift om selskapsmessig og funksjonelt skille (energilovens §§ 4-6 og 4-7)[2], etter oppdrag fra OED.

Status: Det tas sikte på at forslag til forskriftsbestemmelser legges ut på høring i løpet av 2019. De endelige bestemmelsene vil vedtas av OED.

 

Merkevare og nøytralitet i avregningsforskriften

Det er i dag 91 nettselskap med tilsvarende logo som integrert kraftleverandør eller som kraftleverandør i samme konsern. Resultatene fra en markedsundersøkelse utført for NVE i 2017 viser at det er forvirring knyttet til hvem som er nettleverandør og kraftleverandør blant norske forbrukere. NVE vil utarbeide et forslag til endringer i avregningsforskriften for å redusere risiko for kryssubsidiering mellom selskapene, samt redusere forvirring hos forbrukere gjennom krav til differensiert merkevare mellom nettselskap og kraftleverandør. Vi vil også vurdere å foreslå endringer i forskriftens bestemmelser om nettselskapenes nøytralitet.

Status: NVE tar sikte på å utarbeide et forslag til forskriftsendringer, som vil bli sendt på høring i første halvår 2019.

 

Vurdering av hvilke hjemler NVE skal ha til å ilegge overtredelsesgebyr etter avregningsforskriften og mindre endringer i faktureringsbestemmelser

Sluttbrukermarkedet er inne i en omstillingsfase og ansvar flyttes mellom nettselskap og kraftleverandør. NVE ser behov for en gjennomgang av avregningsforskriften[3] for å vurdere hvilke hjemler NVE bør ha for å ilegge overtredelsesgebyr.

NVE ser også behov for å gjøre flere mindre endringer og presiseringer i bestemmelsene om fakturering.

Status: NVE tar sikte på forslag til forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av 2019.

 

Sikkerhet i AMS

Nettselskapenes ansvar for å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner er forskriftsfestet i avregningsforskriften[4]. Kravet er presisert i NVEs veileder til sikkerhet i AMS. NVE ser et behov for å presisere kravene som stilles til nettselskapene i forskrift.

Status: Den 20. februar 2018 ble et forslag til endring i bestemmelsene om sikkerhet i AMS i avregningsforskriften lagt ut på høring, med høringsfrist den 21. mai 2018. Det tas sikte på å vedta de nye bestemmelsene i løpet av første halvår 2019.

Les mer om høringen

 

Tariffer for uttak i distribusjonsnettet

Strømforbruket i Norge er i endring. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende ved at vi ønsker å bruke mer strøm på én gang. Nye produkter og bruksområder tilsier at forbruket vil variere mer over tid, med høyt forbruk i korte tidsrom.

NVE ønsker en nettleiestruktur som i større grad enn i dag reflekterer kostnadene den enkelte strømkunde påfører nettet. Endringen er nødvendig for å gi kundene riktigere insentiver for bruk av strøm. Dette for å utnytte den eksisterende nettkapasiteten bedre, og for å unngå at nettselskapene må investere mer i økt kapasitet i strømnettet enn nødvendig.

Status: Forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[9] ble sendt på høring i november 2017. Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer og NVE legger derfor opp til en ny høring. Vi har dialog med bransjen og andre i arbeidet med en ny høring. NVE tar sikte på at ny utforming av nettleien skal innføres fra 2021.

Les mer om høringen fra november 2017

 

Plusskunder

NVE vedtok 29. april 2016 endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[11] hvor det ble vedtatt ny definisjon av plusskunde. Det ble også vedtatt at plusskunder ikke skal tarifferes andre tariffledd for innmating. En plusskunde kan levere inntil 100 kW og blir målt og avregnet i tilknytningspunktet. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017.

NVE har i forbindelse med plusskundeendringen varslet at det vil bli gjort tilpasninger knyttet til boligselskaper som vil bli plusskunde.

Status: Det tas sikte på å sende et forslag på høring i løpet av første halvår 2019.

Les mer om høringen

Les mer om forskriftsendringen.

 

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

Innføring av EU-regelverk, utvikling i ulike markeder og markedsløsninger, mer kompleks systemdrift som følge av økt andel uregulerbar kraftproduksjon, og større andel produksjon som tilknyttes i distribusjonsnettet m.m. fører til behov for en gjennomgang av systemansvarsforskriften[12].

Status: NVE har startet arbeidet med å gjennomgå systemansvarsforskriften. Sommeren 2018 ble første del av gjennomgangen vedtatt. Ikrafttredelse er noe forskjellig for de ulike bestemmelsene, men alle endringene vil ha trådt i kraft innen 1. juli 2019. NVE startet arbeidet med andre del av gjennomgangen høsten 2018. Hovedformålet med andre del er å innføre retningslinjer for de resterende bestemmelsene i forskriften. Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 6. juni 2019.

Les mer om høringen

Oppsummeringsdokument - første del

 

Kundesentrisk markedsmodell - Innføring av én regning for forbrukere

NVE utreder ny kundesentrisk markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm. Hovedgrepet er at kraftleverandøren blir strømkundenes primærkontakt og har ansvar for det meste av kundedialog, herunder fakturering av både kraft og nettleie. I den kundesentriske markedsmodellen vil det ikke være anledning hverken for nettselskap eller kraftleverandør til å velge annen faktureringsmetode. NVE ønsker også å vurdere forhold knyttet til leveringsplikt og stengerett i forbindelse med ny kundesentrisk markedsmodell. Gjennomfakturering er et viktig skritt på veien mot den fremtidige kundesentriske markedsmodellen.

Status: Ny kundesentrisk markedsmodell vil tidligst kunne innføres på et tidspunkt hvor Elhub er operativ og klargjort for nødvendig meldingsutveksling i tilknytning til fakturaunderlag. Samtidig ønsker NVE å innhente erfaringer fra gjennomfakturering før en obligatorisk modell for felles fakturering sendes på høring. Det tas sikte på å presentere en oppdatert plan for arbeid med ny kundesentrisk markedsmodell i løpet av 2019. Parallelt med dette arbeidet har NVE bedt om en ekstern utredning om hvordan den tenkte markedsmodellen vil påvirke mulighetene for etableringen av nye, innovative aktører og forretningsmodeller i sluttbrukermarkedet.

 

Vedtatte forskrifter og endringsforslag 

 

Endringer i inntektsreguleringen av nettselskaper

Vi har vedtatt endringer knyttet til referanserenten (§ 8-3) og KILE for husholdninger (§ 9-2). Særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak vil vedtas i løpet av januar 2019.

En rapport om mulige endringer i referanserenten ble, på oppdrag fra oss, utarbeidet av Pöyry og Menon i 2017. Konsulentene foreslo flere endringer som vi ikke tok stilling til, men sendte på høring høsten 2017. Det ble gjennomført et seminar om referanserenten i april 2018, og vi sendte et eget endringsforslag på høring sommeren 2018.

To rapporter om KILE for husholdninger ble, på oppdrag fra oss, utarbeidet av Vista Analyse og Thema Consulting Group i 2016-2018. Det ble avholdt et seminar om nye KILE-funksjoner for husholdninger i april 2018, og vi sendte ut et eget endringsforslag september 2018.

Status: Endringer knyttet til referanserenten (§ 8-3) og KILE for husholdninger (§ 9-2) ble vedtatt 13. 12.2018, med ikrafttredelse hhv. 1.1.2019 og 1.1.2020. Særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak vil vedtas i løpet av januar 2019, med ikrafttredelse 1.2.2019.

Høringsdokument referanserenten

Høringsdokument KILE

Oppsummeringsdokument

 

Anleggsbidrag og betaling for nettutredninger i masket nett

NVE vedtok endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet[10] om anleggsbidrag og betaling for nettutredninger 27. juni 2018, og endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Endringen omfatter hovedsakelig en revisjon av § 17-5 om anleggsbidrag, og anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. Med endringen har vi forskriftsfestet gjeldende forvaltningspraksis og fått et tydeligere regelverk om anleggsbidrag. I tillegg bidrar den til at strøm overføres til riktigere priser, og at nettet utnyttes og utbygges på en mer samfunnsmessig rasjonell måte.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Splitt av felles målerverdi- eller kundedatabase

I 2015 vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krav om at nettselskap som har felles kunde- eller måleverdidatabaser med integrert kraftleverandør må splitte disse databasene innen 01.01. 2019. Formålet er å bidra til like konkurransevilkår for kraftleverandørene.

Status: I juni vedtok NVE å utsette fristen for kravet om splitt av kundedatabase mellom nettselskap og integrert kraftleverandør til 1. januar 2021.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Endringer i leveringskvalitetsforskriften

NVE har vedtatt flere endringer i leveringskvalitetsforskriften som vil styrke både sluttbrukernes og kraftprodusentenes rettigheter og forbedre avbruddsrapporteringen til NVE. Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at forbrukere og næringskunder får god kvalitet på strømmen som blir levert. NVE styrker sluttbrukernes rettigheter ved å presisere kravene til hvordan nettselskapene skal behandle kunder som er misfornøyd med antall eller varighet av avbrudd. En del av endringene NVE har gjort i leveringskvalitetsforskriften forbedrer rapporteringen til NVE om avbrudd i kraftsystemet. Hvis det oppstår et avbrudd har sluttbrukere rett til å få tilbake forsyningen uten ugrunnet opphold. NVE har innført en ny bestemmelse som skal sikre at også kraftproduksjon skal få levere kraft ut på nettet igjen uten ugrunnet opphold.

Status: NVE vedtok endringene i leveringskvalitetsforskriften 14. desember 2017. De fleste endringene trådte i kraft 1.1.2018. Endringene som gjøres i forbindelse med ny kravspesifikasjon for FASIT-programvare trer i kraft 1.1.2019.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Tilpasninger i energilovforskriften vedrørende innsidehandel, markedsmanipulasjon med mer

OED har vedtatt endringer i energilovforskriften slik at NVE gis myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til publisering av innsideinformasjon. Krav om registrering og rapportering til ACER vil først tre i kraft ved en endelig gjennomføring av REMIT i norsk rett etter at den tredje energimarkedspakken er innlemmet i EØS-avtalen.

Status: Forskriftsendringer ble vedtatt av OED 31. januar og trådte i kraft 1. mars 2018.

Les mer om høringen

Forskriftsendringer

 

Ny statistikk til bruk som vekt for beregning av referanseprisen på kraft (nett-taps prisen)

Ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer beregnes prisen på nett-tap som volumveid områdepris i nettselskapets område. Som grunnlag for volumvekten har månedlig brutto forbruk slik den fremkommer i NVEs korttidsstatistikk for alminnelig forsyning blitt benyttet. NVE utarbeider ikke denne statistikken lenger og det var derfor behov for å endre forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-4 på dette området.

Status: NVE vedtok 7. desember 2016 en endring i forskriften som innebærer at SSBs månedsstatistikk for forbruk i alminnelig forsyning (tabell 08583) skal benyttes som nytt grunnlag for volumvekten. Det antas at endringen i praksis vil ha liten betydning for nettselskapene.

Les mer om høringen

Oppsummeringsdokument

 

Krav om gjennomfakturering av kraft og nettleie

NVE sendte i januar 2015 ut på høring forslag til endringer i avregningsforskriften om at et nettselskap som tilbyr samfakturering, også må tilby gjennomfakturering gjennom kraftleverandørene. På bakgrunn av høringsinnspillene, sendte NVE ut en tilleggshøring i oktober 2015, med høringsfrist 5. desember. I tilleggshøringen ble det presentert en alternativ modell for gjennomfakturering. Etter en totalvurdering av de to alternativene, besluttet NVE å gå for den alternative modellen, som medfører at kraftleverandører som velger gjennomfakturering i et nettområde må ha gjennomfakturering for alle forbrukere i nettområdet.

Status: NVE vedtok forskriftsendringene 3. mai 2016. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. september 2016.

Les mer om høringen

Tilleggshøring

Oppsummeringsdokument

 

Oppfølging av Statnetts kostnader

NVE hadde i 2015 en gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett, og hentet inn en redegjørelse fra Statnett når det gjelder utviklingen i selskapets driftskostnader i 2007-2013. NVE la frem for høring en rapport med beskrivelse av den samlede reguleringen av Statnett samt forslag til endringer i oppfølging av selskapets kostnader fremover. NVE foreslo at Statnett hvert annet år skulle fremlegge en rapport om historisk utvikling i og prognoser for fremtidige kostnader, inntekter og investering i nettanlegg. I begynnelsen på mai 2016 publiserte NVE en oppsummering av høringsinnspillene og justerte på forslaget på enkelte områder basert på innspillene.

Status: NVE fattet vedtak om rapportering 17. februar 2017. Statnett leverte rapporteringen første gang i 2017. Statnett planlegger å innarbeide rapporteringen i årsrapporten, med unntak av aktiverte investeringer som vil bli rapportert i sammenheng med deres nettutviklingsplan.

Les mer om høringen

Oppsummering av høringen

 

Elhub

Elhub skal etter planen settes i drift den 18. februar 2019, men dette avhenger av at alle aktører gjør nødvendige forberedelser. For å sikre dette har NVE stilt krav til nettselskapene og kraftleverandørene i avregningsforskriften (forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.). Det er stilt krav til nødvendig aktørgodkjenning og migrering før oppstart av Elhub. Våren 2018 vedtok NVE å utsette ikrafttredelsen av forskriftendringen knyttet til Elhub. Endringen vil tre i kraft 18. februar 2019.

Oppsummeringsdokument

 

Nordisk Balanseavregning (NBS)

NVE vedtok i mars 2015 endringer i avregningsforskriften i forbindelse med etablering av Nordisk Balanseavregning (NBS). NBS er et system for felles balanseavregning for Finland, Sverige og Norge, som har som målsetning å tilrettelegge for et felles nordisk sluttbrukermarked. NBS innebærer en felles avregningssentral, eSett Oy, som skal håndtere oppgaver knyttet til balanseavregning, samt innføring av nettavregningsområder (MGA) for effektiv målepunktadministrasjon. I tillegg vil den endrede avregningsforskriften forenkle reguleringen av den nye elektroniske informasjonsutvekslingen, samt spesifisere hvordan måling av produksjon skal håndteres.

Status: Endringene i avregningsforskriften ble vedtatt den 10. mars 2015. Ny bestemmelse om måling av produksjon var blant endringene som ble vedtatt, men bestemmelsen ble sendt ut på en tilleggs høring i juli 2015 med høringsfrist 1. september 2015. NVE har oppsummert høringsuttalelsene og besluttet å opprettholde vedtaket om måling av netto produksjon etter vedtak av 18. desember 2015. Bestemmelsen trådte i kraft 6. juni 2016. NBS ble satt i drift 1. mai 2017, og tilhørende forskriftsendringer trådde i kraft 1. mai 2017.

Høringsdokument

Oppsummering av høringen

Oppsummering tilleggs høring

 

Elhub

I forbindelse med den planlagte implementeringen av nasjonalt IKT-system for utveksling av målerverdier (Elhub), vedtok NVE juni 2015 en rekke endringer i avregningsforskriften som i hovedsak vil tre i kraft når Elhub er satt i drift. NVE vedtok krav til avregningsansvarlig i forbindelse med drift av Elhub, samt krav til alle relevante prosesser mellom kunde, kraftleverandør, nettselskap og avregningsansvarlig. I tillegg ble det vedtatt reguleringer av lagring og tilgang til data i Elhub.

I den opprinnelige høringen om forskriftsendringer knyttet til Elhub ble det foreslått en ny bestemmelse som skal gi NVE hjemmel til å pålegge nettselskap og kraftleverandører å gjennomføre kvalitetssikring og migrering av data til avregningsansvarlig. I høringen ble det avdekket behov for å presisere tydeligere krav til kvalitetssikring og migrering av data, og det ble gjennomført en tilleggs høring hvor nye forskrifter om kvalitetssikring og migrering av data ble vedtatt 28. august 2015, og trådte i kraft 1. september 2015. Kravene omfatter blant annet krav til hvilke data som skal overføres til avregningsansvarlig, og bestemmelser som gir nettselskap og kraftleverandører rett til innhente fødselsnummer fra Det sentrale folkeregisteret.

Status: Forventet idriftsettelse av Elhub er 18. februar 2019.

Høringsnotat

Oppsummering

Tilleggs høring

Oppsummeringsnotat - tilleggs høring  

 

Begrenset adgang til forskuddsfakturering for kraftleverandører

NVE har vedtatt å begrense kraftleverandørenes adgang til å kreve forskuddsbetaling fra kundene slik at de ikke kan fakturere mer enn 10 uker på forskudd. Vedtaket inneholdt også bestemmelser om pris og volum som skal legges til grunn ved forskuddsfakturering.

Status: Forskriftsendringen ble vedtatt 26. juni 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016.

Høringsdokument

Oppsummeringsnotat

Forskriftsendringer

 

Endring i metode for å beregne kompensasjon for inntektstap ved fusjoner (harmonieffekt)

Status: Forslagene i høringen ble vedtatt i desember 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Dette vil bidra til å styrke insentivene til sammenslåinger av nettselskap.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Endring i metoder for å fastsette kostnadsnormer for inntektsrammene

Status: Høringen er oppsummert i NVE-rapport 110/2015 som ble publisert i desember 2015. Endringene som er omtalt i rapporten er tatt i bruk i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2016. Disse vil bidra til mer treffsikre kostnadsnormer for regionalnett.

Høringsdokument

Oppsummeringsdokument

 

Kryssubsidiering - konkurranse ved anskaffelser som belastes nettvirksomheten

Status: Endringene ble vedtatt 1. juli 2015, og trådte i kraft 1. juli 2016.

Oppsummeringsnotat og endelig forskriftstekst

 

[1] Prop. 5 L (2017-2018) finner du her

[2] Energiloven finner du her

[3] Avregningsforskriften finner du her

[4] Avregningsforskriften finner du her

[5] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[6] Energiloven finner du her

[7] Forvaltningsloven finner du her

[8] Prop. 35 L (2015-2016) finner du her

[9] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[10] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[11] Forskrift om kontroll av nettvirksomhet finner du her

[12] Systemansvarsforskriften finner du her