Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Anleggsbidrag

Nettselskapene skal fastsette anleggsbidrag for å dekke kostnadene ved nye nettilknytninger, ved nettforsterkninger og når kunden ber om økt kvalitet

Nettselskapene skal etter § 16-1 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) fastsette anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. I tillegg skal nettselskapet fastsette anleggsbidrag når kunden ber om økt kvalitet. Det stilles krav til at nettselskapenes praksis skal være objektiv og ikke virke diskriminerende.

Regelverket for anleggsbidrag er endret fra 01.01.2019. Vi jobber med å oppdatere nettsidene. Foreløpig er de viktigste endringene beskrevet nederst på denne siden. Høringsdokumentet beskriver endringene i detalj.

Formålet med anleggsbidraget er todelt

Ett formål med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning. Nettselskapene krever at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100 pst av de nødvendige anleggskostnadene. Hvor stor andel kunden skal dekke avhenger av kundens effektbehov, og om det er eller vil bli andre kunder som er tilknyttet anlegget.

Før kunden aksepterer tilbud om tilknytning eller forsterkning, skal nettselskapet gi et estimat på anleggsbidraget. Estimatet er viktig for at kunden skal kunne vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. I henhold til informasjonsplikten plikter nettselskapet å spesifisere beregningsgrunnlaget på en slik måte at kunden i samråd med sakkyndig kan ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. Dersom kunden godtar vilkårene er nettselskapet i henhold til leveringsplikten og tilknytningsplikten pålagt å knytte kunden til nettet.

Et annet formål med anleggsbidraget er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av en kunde, betales av kunden som utløser investeringen. De deler av anleggsbidraget som kunden ikke dekker selv, men som dekkes av nettselskapet, blir dekket gjennom høyere nettleie fra nettselskapets kunder.

Regelverket er endret fra 01.01.2019

I nytt regelverk, som trådte i kraft 01.01.2019, er anleggsbidraget gjort om fra én bestemmelse til å bli et eget kapittel 16 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I stor grad har endringen handlet om å forskriftsfeste og tydeliggjøre gjeldende praksis, for å gjøre regelverket mer tilgjengelig for både nettselskap og kunder.

Det er samtidig foretatt en del viktige endringer fra tidligere regelverk. Den største omleggingen er at nettselskapene nå plikter å kreve inn anleggsbidrag på alle nettnivå. Etter tidligere regelverk kunne nettselskapene kun kreve inn anleggsbidrag i distribusjonsnettet og kundespesifikke anlegg i regional- og transmisjonsnettet.