Nettselskapet kan ta seg betalt for merkostnadene forbundet med endring av nettanlegg

Dersom nettselskapet får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en nettstasjon, ønske om å legge luftledning i bakke eller lignende, kan nettselskapet kreve kostnadene dekket av den som ber om endringer i nettet etter kontrollforskriften § 1-4. Slike arbeider blir gjerne omtalt som regningsarbeid.

Nettselskap som har oppført nettanlegg har i utgangspunktet en rett til å la nettet stå slik det er så lenge det holdes i forskriftsmessig stand. Som monopolist bør nettselskapet etter NVEs oppfatning søke å finne gode løsninger i saker der nettrase eller plassering av nettkomponenter kommer i konflikt med andre hensyn/tiltak.

NVE legger til grunn at dersom et nettselskap motsetter seg flytting av anlegg må dette begrunnes med nettmessige forhold.

Nettselskapet kan ta seg betalt for merkostnadene forbundet med endring av nettanlegget. Dersom endringen medfører at eldre komponenter i nettanlegget skiftes ut med nye, innebærer dette at det blir gjort reinvesteringer i nettanlegget. Reinvesteringer skal ikke belastes enkeltkunder, ettersom dette er endringer som forlenger anleggets levetid. Disse kostnadene blir, som drift og vedlikehold generelt, dekket gjennom nettleien, og blir tatt høyde for ved fastsettelsen av nettselskapenes inntektsramme. Nettselskapet kan imidlertid belaste kunden for at disse oppgraderingene av nettet blir gjort tidligere enn nødvendig (fremskyndingskostnadene).

Merk at også kostnader ved demontering av anlegget og montering av nytt i forbindelse med flyttingen av nettanlegg skal beregnes som fremskyndingskostnader, ettersom disse operasjonene uansett ville blitt utført ved slutten av nettanleggets levetid.

Kostnader forbundet med flytting av nettanlegg skal ikke inngå i et anleggsbidrag med mindre flytting av nettanlegget er nødvendig for å tillate tilknytning eller forsterkning.

Kunden skal forholde seg til nettselskapet dersom det er ønske om endring av nettanlegg. Det er nettselskapet som skal stå for kundekontakt og alt oppgjør.

Nettselskapet må påse at like tilfeller behandles likt, jf. nettselskapenes plikt til å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Dette innebærer likevel ikke at det må gis bunnfradrag på betaling etter kontrollforskriften § 1-4 selv om nettselskapet gir bunnfradrag på anleggsbidrag etter kontrollforskriften § 17-5.