Publisert 15.02.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Gebyr for manuell avlesning av AMS-målere

Gebyr for manuell avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet

Nettselskapene kan gjennomføre kontrollavlesing og kreve gebyr for manuell avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet. Nettselskapene plikter på forespørsel å gi kundene informasjon om hvordan gebyret er beregnet.

Svar på en del vanlige spørsmål fra strømkundene om gebyr for manuell avlesing, finner du her.

Nettselskapenes adgang til kontrollavlesing og å kreve gebyr for manuell avlesing av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet følger av forskrift om kraftomsetning og nettjenester (avregningsforskriften) og forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Vi går nærmere gjennom dette i avsnittene nedenfor.

Regelverket gir adgang til å gjennomføre kontrollavlesing hos kunden

Det følger av avregningsforskriften § 3-3 annet ledd at ethvert målepunkt skal avleses minimum en gang i kalenderåret. Med innføring av AMS-målere med kommunikasjonsenhet, får nettselskapene kontinuerlig oversendt måledata gjennom kommunikasjonsenheten. Dette innebærer at AMS-måleren oppfyller nettselskapets plikt etter avregningsforskriften § 3-3 første og annet ledd.

Nettselskapene har fram til nå som regel stipulert målerstanden til kunder som ikke har registrert måleverdier. Manuell innhenting av målerstanden er ikke lenger nødvendig etter innføring av AMS-målere med kommunikasjonsenhet, ettersom måleren automatisk sender korrekt informasjon. Et av formålene med installering av AMS er nettopp å få en så korrekt og effektiv avregning av kundenes strømforbruk som mulig. Det er nettselskapets ansvar å beslutte hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre at avregningen blir korrekt. Nettselskapet kan i denne sammenheng beslutte at det er behov for å reise ut til kunder og lese av måleverdier.

Regelverket gir adgang til å kreve gebyr for manuell avlesing

Nettselskapet har tilbudt sine kunder et system for avlesing og oversendelse av måleverdier til nettselskapet, ved bruk av AMS-målerens kommunikasjonsenhet. Denne løsningen oppfyller nettselskapets forpliktelse etter avregningsforskriften § 3-3. Kunder som har fått fritak, og andre som nekter å få AMS-måler installert, velger å ikke benytte seg av det systemet nettselskapet tilbyr.

Å håndtere og kontrollere manuelt avleste data innebærer ekstra kostnader for nettselskapene. Kostnaden ved manuell avlesing av måleren er en direkte konsekvens av at kunden ikke ønsker en AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 tillater at nettselskapene kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. NVE legger til grunn at manuell avlesing er en «særskilt tjeneste» som nettselskapet kan fastsette en tariff for. Dette følger av definisjonen av tariffer i § 1-3, som sier at tariffer er definert som alle priser og annen økonomisk godtgjørelse som nettselskapet fastsetter for tilknytning og bruk av elektriske nettanlegg. Måleravlesing inngår som en del av tilknytning og bruk av nettet.

Gebyret gjelder for alle som har fått tilbud om AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet

Alle kunder som har valgt å ikke benytte seg av det avlesingssystemet som nettselskapet tilbyr, krever den samme særskilte tjenesten fra nettselskapet, uavhengig av årsaken til at kunden ikke har installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet. Nettselskapet kan derfor fastsette en slik tariff uavhengig av om kunden har fått fritak fra installering av AMS etter avregningsforskriften § 4-1 bokstav b, eller av annen grunn nekter å få AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

Nettselskapet kan ikke kreve gebyr for avlesing av målepunkt hvor AMS ikke er installert på grunn av lavt og forutsigbart forbruk, jf. avregningsforskriften § 4-1 bokstav a. I disse tilfeller har ikke nettselskapet tilbudt et alternativt system for oppfyllelse av avregningsforskriften § 3-3. Da vil manuell avlesing ikke være en særskilt tjeneste etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6.

Beregning av gebyret

Det følger av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 at tariffen for særskilte tjenester ikke skal omfatte mer enn kostnaden forbundet med tjenesten. Kostnader som danner grunnlag for et avlesingsgebyr kan være variable kostnader som registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing.

Når nettselskapet krever et slikt gebyr, skal gebyret være likt for alle kunder som ikke har installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet. Dette følger av de generelle prinsippene for utforming av tariffer. Når gebyret skal være likt for alle, innebærer dette blant annet at nettselskapet skal legge til grunn samme kostnad for å gjennomføre kontrollavlesing, uavhengig av hvor i nettselskapets område måleren befinner seg. Dersom én kunde har flere målere, kan nettselskapet kreve gebyr per måler. Merk at dette ikke er til hinder for at nettselskapet velger å redusere gebyret i tilfeller der målerne kunden har er på samme adresse.

Prinsippet om at gebyret skal være likt for alle, innebærer ikke at alle nettselskaper skal legge til grunn lik kostnad for manuell avlesing. Kostnadene ved manuell avlesing kan variere mellom nettselskaper, som følge av at ulike nettselskap har ulike tekniske løsninger for manuell avlesing og ulike kostnader forbundet med kontrollavlesing.

Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien. 

Nettselskapene skal gi kundene informasjon om hvordan gebyret er beregnet

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5 sier at nettselskapene på forespørsel plikter å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer innen rimelig tid. Denne plikten gjelder også for gebyret for manuell strømavlesing. Nettselskapet skal dermed gi kunder som ber om dette, informasjon om hvordan gebyret er beregnet. Slik informasjon omfatter:

  • Oversikt over hvilke aktiviteter nettselskapet gjennomfører i forbindelse med manuell avlesing for kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.
  • Oversikt over kostnadene forbundet med de ulike aktivitetene, samt redegjørelse for hvordan nettselskapet har beregnet kostnadene de ulike aktivitetene medfører.