Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Plusskunder

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet

NVE har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten som gir ny definisjon av plusskunder. Ny definisjon trådde i kraft 1. januar 2017. Denne definerer plusskunde som

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Den nye definisjonen medfører at plusskunder fritas fra andre tariffledd for innmating (fastledd for innmating). For å bli plusskunde må det meldes fra til nettselskapet som skal opplyse om hvilke krav som gjelder for plusskunder i deres nett. Nettselskapet har frem til idriftsetting av Elhub fortsatt anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder, men dette er ikke en plikt. Dersom nettselskapet ikke ønsker å kjøpe overskuddskraften, må kunden selv velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften. Nettselskapet har tilknytningsplikt for plusskunder på lik linje som for ordinære forbrukskunder.

Plusskundeordningen knyttet til idriftsettelse av Elhub

En del nettselskaper vil avvikle, eller har avviklet ordningen med kjøp av plusskundens overskuddskraft i forbindelse med innføring av Elhub. Dette medfører at du som plusskunde må finne en kraftleverandør som håndterer både produksjon og forbruk. Inntil plusskunden får valgt en kraftleverandør for både forbruk og produksjon, kan kunden beholde sin nåværende kraftleverandør. Dersom plusskunden ønsker en økonomisk kompensasjon for eventuell overskuddskraft må kunden inngå en plusskundeavtale med en kraftleverandør som håndterer forbruk og produksjon.

Plusskundeordning for boligselskap

NVE jobber med en høring om plusskundeordningen for boligselskap. Høringen har som formål å legge til rette for at kunder i ett felles bygg kan utnytte tak- og veggflater til å produsere og forbruke egen strøm. Endringen legger opp til at en andel av felles overskuddsproduksjon kan komme til fratrekk fra den enkelte kundes målte forbruk. Vi har som mål å sende ut høringsdokumentet i løpet av første halvår 2019.

Beskrivelse av ordning for plusskunder

Plusskundeordningen innebærer at kunden i utgangspunktet ikke selv kan videreselge kraften til andre sluttbrukere eller delta i engrosmarkedet, men må selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating.

Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag. Plusskunder må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med områdekonsesjonær, og områdekonsesjonæren kan sette nødvendige krav ved tilknytningen som sikrer at deres nettanlegg er i tråd med de krav fastsatt i lover og forskrifter som områdekonsesjonæren er regulert gjennom. For plusskunder som ønsker å mate overskuddskraft inn i nettet må det etableres målere som håndterer måling av både innmating og uttak.