Publisert 05.04.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Mulig å bli plusskunde i boligselskap

NVE ønsker å legge til rette for at boligselskap kan bli plusskunder, og at boligselskapets produksjon av elektrisitet skal kunne gå til dekning av strømforbruk i boligselskapet og boligselskapets boenheter. For å legge til rette for dette har NVE i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som kan implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub).

Løsningen innebærer at boligselskapets produksjon blir fellesavregnet og fordelt på alle sluttbrukere av elektrisitet i boligselskapet. Denne løsningen er beskrevet i tilleggshøringen om plusskunder, som ble gjennomført i 2015. Løsningen vil sikre at sluttbrukere i boligselskaper vil bli målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder. Det vil derfor være unødvendig å fellesmåle hele boligblokker for å legge til rette for fornybar kraftproduksjon fra solcelleanlegg.

Fellesmåling avvikles

Ved å innføre individuell måling, vil den enkelte boenhet bli målt og avregnet regelmessig på bakgrunn av faktisk forbruk. Den enkelte beboer får dermed riktig insentiv til energieffektivisering. Å tillate fellesmåling har flere uheldige sider, blant annet at forbrukere i fellesmålte anlegg ikke har tilgang til kraftmarkedet og til innovative tjenester knyttet til smarte målere. Forbrukerne i fellesmålte anlegg vil heller ikke være sikret informasjon fra nettselskap om utkoblinger og liknende. Forbrukerne mister også rettigheter knyttet til utbetaling ved svært langvarige avbrudd.

NVE mener også at fellesmåling kan føre til en urimelig fordeling av nettkostnadene mellom fellesmålte kunder og individuelt målte kunder. Det ble derfor stilt krav om individuell måling allerede i 2010, og mange av nettselskapene har foretatt og er i ferd med å gjennomføre nødvendige investeringer

Pågående avvikling av eksisterende fellesmåling kan derfor fortsette som før, slik at den enkelte boenhet blir avregnet hver for seg av nettselskapet.

Løsningen for plusskunder gjennom Elhub vil sikre at sluttbrukere av elektrisitet i boligselskaper får fordelene av å være plusskunde. Det legges opp til at boligselskap får fellesmålt produksjonen og fordelt produksjonen på alle abonnentene i boligselskapet. Da kan kraften bli brukt som om den var produsert i den enkelte boenhet.

Energi- og miljøkomiteens merknad i debatten om endringer i energiloven om at boligselskaper skal kunne bli plusskunder, følges opp i forbindelse med innføring av Elhub. Se sak på Olje- og energidepartementets hjemmeside. Vi legger opp til å sende på høring et forslag andre kvartal 2019.

Hva er en plusskunde?

Strømkunder som produserer egen elektrisitet og som selger overskuddskraft som kunden ikke benytter selv.

 

Hva er Elhub?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle et nytt nasjonalt system for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet, Elhub. Denne løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Strømkundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 95224548

Seniorrådgiver Bjørnar Fladen, tlf 22959241