Publisert 21.06.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

NVE foreslår å innføre bestemmelser om markedsadferd og offentliggjøring av innsideinformasjon i energilovforskriften

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet et høringsdokument med forslag til endring i energilovforskriften. Med forslaget ønsker NVE en harmonisering med regelverk for markedsadferd og transparens som er gjeldende for fysisk krafthandel i Norden og EU for øvrig. 

Høringsdokumentet omfatter innføring av forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, krav til offentliggjøring av innsideinformasjon samt rapportering av data til NVE fra systemansvarlig og markedsplass. NVE foreslår også å innføre krav til rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, som vil gjelde aktører som gjennom profesjonell virksomhet arrangerer handel.

-    Det norske kraftmarkedet er nært forbundet med det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Forslaget vil gi mer enhetlige vilkår og likebehandling av aktører som handler på ulike markedsplasser og i ulike prisområder i Norden. Det er uheldig om krafthandel i Norge er underlagt et svakere regelverk mot markedsmanipulasjon og innsidehandel enn i andre land, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i Elmarkedstilsynet i NVE.

Kan samle data fra alle relevante parter
NVE mener at forbudet mot markedsmanipulasjon og innsidehandel bør inngå som en del av den offentligrettslige reguleringen av energimarkedet, slik at regelverket får anvendelse uavhengig av hvordan den fysiske kraften handles. Sett i lys av den forventede utviklingen med flere markedsplasser i Norden, vil forslaget bidra til likebehandling av aktører som handler på de ulike markedsplassene.

-    NVE får mulighet til å samle inn data fra alle relevante parter, blant annet buddata fra flere markedsplasser og regulerkraftmarkedet. Dette gjør at NVE får en mer helhetlig oversikt, og har forutsetninger for å drive mer effektiv markedsovervåkning i engrosmarkedet for kraft i Norge, sier Ove Flataker.

NVE vil få myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene, gi pålegg om at et ulovlig forhold skal opphøre og ilegge tvangsmulkt. Brudd på forskrifter gitt i medhold av energiloven er også belagt med straffeansvar.

Delvis tilpasning til REMIT
Parlaments- og rådsforordning av 25. oktober 2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet Nr. 1227/2011 (REMIT) ble vedtatt av EU i 2011, og har trådt i kraft i alle EU-land. Forordningen gir regler om innsidehandel, markedsmanipulasjon og markedsovervåkning for engrosmarkedene for gass og elektrisitet. REMIT er ikke implementert i Norge i påvente av at forordningen blir innlemmet i EØS-avtalen. Forskriftsendringene innebærer en delvis tilpasning til REMIT, og begrenses til å gjelde for fysisk krafthandel.

NVE tar sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2018. 

Mer om høringen, og høringsdokumenter.

Kontaktpersoner:
 
Seksjonsleder Vivi Mathiesen, e-post: vima@nve.no tlf: 95 94 78 32
Seniorrådgiver Kristin Kolseth, e-post: krk@nve.no, tlf: 22 95 90 47

Kontakpersoner

Seksjonsleder Vivi Mathiesen,
e-post: vima@nve.no tlf: 95 94 78 32

Seniorrådgiver Kristin Kolseth,
e-post: krk@nve.no, tlf: 22 95 90 47