Publisert 26.06.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

NVE foreslår å innføre krav om at systemansvarlig må utarbeide retningslinjer som skal godkjennes av NVE

NVE foreslår å endre systemansvarsforskriften slik at prinsippene og vurderingene Statnett som systemansvarlig legger til grunn i sine vedtak, fremgår av retningslinjer. Det overordnede formålet med den nye bestemmelsen er å sikre at systemansvaret forvaltes forsvarlig og samfunnsmessig rasjonelt, og at prinsippene for utøvelse av systemansvaret etterleves.

- Kraftsystemet er under endring, og vi forventer at utfordringer i driften fremover vil gi behov for enda tettere integrasjon med markedsaktørene. Dette øker behovet for transparens, involvering og forutsigbarhet i rammevilkårene for utøvelsen av systemansvaret. NVE foreslår at systemansvarlig skal utarbeide retningslinjer hvor det fremgår hvilke vurderinger som legges til grunn i systemansvarsvedtakene, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.


NVE skal godkjenne

Retningslinjene vil være bindende for den systemansvarlige i utøvelsen av systemansvaret, noe som vil bidra til å avgrense og presisere den systemansvarliges forvaltningsmyndighet. Hensikten er å øke forutsigbarheten for aktørene ved både enkeltvedtak og såkalte systemkritiske vedtak. I tillegg vil forslaget bidra til at NVE har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom systemansvaret utøves.

- Vi foreslår at Statnett skal sende forslag til retningslinjer på høring, og deretter legge dem frem for NVE for godkjenning, sier Flataker.

Formålet med at systemansvarlig skal involvere berørte aktører i prosessen er å sikre at aktørene får anledning til å komme med innspill før retningslinjene godkjennes av NVE. Det vil bidra til at alle sider ved forslaget blir godt belyst. I tillegg vil involvering bidra til at praktiseringen til blir godt kjent blant aktørene.


Høringsfrist 1. oktober

Fristen for å komme med innspill er 1. oktober 2017

Les mer om høringen og endringene som foreslås.

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no, tlf 22 95 94 80

Seniorrådgiver Christina Sepúlveda, chs@nve.no tlf 22 95 98 42

Ove Flataker
Avdelingsdirektør Ove Flataker, NVE
Vi foreslår at Statnett skal sende forslag til retningslinjer på høring, og deretter legge dem frem for NVE for godkjenning.