Publisert 20.09.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Ny rapport om europeisk leveringspålitelighet

Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet.

CEER (the Council of European Energy Regulators) har i rapporten «Benchmarking Report 6.1 on the Continuity of Electricity and Gas Supply» publisert oppdaterte verdier for leveringspålitelighet for strøm og gass i Europa. NVE har representert Norge i arbeidsgruppen som har utformet rapporten.  Leveringspålitelighetsdata fra 28 land i Europa, samlet inn gjennom en spørreundersøkelse, ligger til grunn.

Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet. Gjennomsnittlig avbruddsvarighet per sluttbruker i Norge, Sverige og Finland er på omtrent samme nivå, i underkant av to timer. Avbruddsvarighet varierer fra år til år, men statistikken viser at år med lang avbruddsvarighet i Norge også har lang avbruddsvarighet i Sverige og Finland.

Rapporten gir en god pekepinn på leveringspålitelighetsnivået i Europa, selv om ulikheter fra land til land i hvordan avbrudd defineres og registreres kan føre til noe vridning, spesielt av antall avbrudd.

Les rapporten her: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/963153e6-2f42-78eb-22a4-06f1552dd34c

Grundigere analyse og vurderinger kan man finne i "6th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply" (september 2016): https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/d064733a-9614-e320-a068-2086ed27be7

Figurene under er boxplot hentet fra rapporten og viser antall og varighet for langvarige avbrudd, inkludert eksepsjonelle hendelser. 

Et boxplot viser en boks som representerer utfallsrommet, altså den historisk høyeste og laveste verdien, og indikerer med et kryss gjennomsnittet av dataen. I tillegg er det nyeste året i datasettet markert med en grønn firkant.

Figur 1 viser antall avbrudd per sluttbruker, altså totalt antall avbrudd oppstått i løpet av ett kalenderår delt på antall sluttbrukere i landet, for langvarige avbrudd (lengre enn 3 minutter).

Figur 2 viser gjennomsnittlig avbruddsvarighet per sluttbruker, altså totalt antall minutter alle kunder til sammen har vært uten strøm i løpet av ett kalenderår, delt på antall sluttbrukere i landet, for langvarige avbrudd (lengre enn 3 minutter).

 

Kontaktpersoner

Avdelingsingeniør Håvard Hansen, tlf. 22 95 91 69

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf. 952 24 548