Publisert 15.02.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Nyttevirkninger ved omlegging av lavspenningsnettet

Norge har et annet nettsystem i lavspenningsnettet enn de fleste andre land i Europa. Elektrisk utstyr som produseres på verdensmarkedet tilpasses i liten grad det norske IT-systemet. Nødvendige tilpasninger for at utstyret skal fungere som tiltenkt utløser kostnader i verdikjeden som ender opp hos sluttbruker.

Når et nettsystem først er tatt i bruk i et område er det vanligvis kostbart å endre det. I dag er Norge ett av få land som fremdeles bygger 230 V IT-nett til alminnelig distribusjon.

Vesentlige nyttevirkninger ved omlegging

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE kartlagt nyttevirkninger for nettkundene ved en omlegging av nettsystem tilpasset verdensmarkedet.

Rapporten trekker frem tre mulige regulatorirske tiltak som vil gi nettselskapene riktigere incentiver ved valg av nettsystem

  • endre kostnadsindikatoren i inntektsreguleringen som utilsiktet kan hindre nettselskap i å velge TN-nett
  • direkteregulere at TN-nett skal velges i nye områder
  • inkludere nytten av TN-nett for nettkunder i inntektsreguleringen slik at den blir hensyntatt ved reinvesteringer

Rapporten konkluderer med at det er vesentlige nyttevirkninger ved en omlegging som ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til i dagens regulering av nettselskapene. I rapporten estimerer Oslo Economics at de prissatte nyttevirkningene av TN-nett for nettkunder som har IT-nett i dag ville vært mellom 140 og 420 millioner kroner i 2017. I tillegg kommer flere ikke-prissatte virkninger som vurderes å være viktige. De nyttevirkningene for nettkunder ventes å øke over tid.

Resultatet av arbeidet er presentert i NVE-rapport xx-2018 «Nettkundenes nytte av en oppgradering av lavspenningsnettet». I rapporten er det kartlagt og prissatt ulike nyttevirkninger for nettkunder ved en omlegging fra 230 V IT til 400 V TN nett. NVE vil vurdere hvordan funnene i rapporten kan benyttes i den videre utviklingen av reguleringen av nettselskapene. I denne vurderingen vil NVE veie nyttevirkningene opp mot de betydelige kostnadene en omlegging av nettsystem innebærer.

 

Kontaktperson

Eirik Eggum, 22 95 91 62

Fakta: IT og TN-nett

Med nettsystem eller fordelingssystem menes den systemmessige oppbyggingen av det lavspente distribusjonsnettet for elektrisk energi.

De forskjellige systemene har betegnelser som beskriver systemets forhold til jord: IT-system, hvor distribusjonstransformatorens nøytralpunkt (0-punkt/stjernepunkt) er isolert fra jord. (IT = Insulated Terra, hvor Terra betyr jord). TT-system, hvor nøytralpunktet på transformatoren er jordet (TT = Terra-Terra). TN-system, hvor nøytralpunktet på transformatoren føres helt fram til forbrukeren (TN = Terra Neutral). Varianter av TN-systemet er TN-C-S, TN-C og TN-S.

Store norske leksikon