Publisert 08.02.2019 , sist oppdatert 23.10.2019

Vurdering av atferdsvirkemidler som kan bidra til reduksjon av effekttopper

Når vi bruker mye strøm på en gang, kan det bli nødvendig å investere i mer strømnett. Strømkunder som flytter forbruk bort fra de timene nettet er mest belastet, reduserer investeringsbehovet og bidrar til å holde nettleien nede. Pöyry og Menon Economics har på oppdrag fra NVE kartlagt atferdsvirkemidler for husholdnings- og hyttekunder som, sammen med ny tariffstruktur, kan bidra til reduksjon av effekttopper.

Atferdsvirkemidler påvirker ikke direkte de økonomiske insentivene til kundene, men er «myke» virkemidler som knyttes til ikke-økonomisk motivasjon. Atferdsvirkemidler utnytter tilsynelatende ikke-rasjonelle beslutningsmønstre, og kan bidra til reduksjon av effekttopper ved å påvirke kunders atferd gjennom daglige beslutninger og investeringsbeslutninger.   

Type virkemidler
For husholdnings- og hyttekunder peker rapporten på at følgende hovedtyper av atferdsvirkemidler er relevante å bruke i samspill med effekttariffer:

  • Sanntidsinformasjon
  • Informasjon om økonomiske konsekvenser
  • Informasjon om ikke-økonomiske konsekvenser
  • Informasjon om eget forbruk sammenlignet med naboer
  • Frivillig forpliktelse

God og tydelig kommunikasjon fremheves som avgjørende for å få til kunderespons og aksept for effekttariffer.

Gjennomføring
Rapporten drøfter hvem som bør gjennomføre atferdsvirkemidlene, og konkluderer med at tredjepart har en avgjørende rolle. For manuelle tiltak og enkle styringssystemer kan nettselskap og ikke-kommersielle aktører gjennomføre atferdsvirkemidler. For mer komplekse tiltak som krever avansert automatisering eller konvertering fra el til andre energibærere, er det trolig nødvendig at tredjeparter etablerer forretningsmodeller som fanger opp verdien av prissignalene i tariffen. Automasjon er viktig for å få langsiktig virkning av atferdsvirkemidlene. Rapporten anbefaler NVE å tilrettelegge for at tredjepartsaktører kan iverksette virkemidler som stimulerer tiltak for lastflytting, og å legge til rette for at dette kan testes ut gjennom piloter. Alle vurderinger og konklusjoner i rapporten er konsulentenes egne. Rapporten vil inngå som del av NVEs beslutningsgrunnlag for arbeidet med ny tariffstruktur.

Kontaktpersoner

Seniorrådgiver Velaug Amalie Mook, tlf 22 95 91 03

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 22 95 94 80

Rapport

Last ned rapporten om atferdsvirkemidler her