Publisert 27.09.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Anlegg i grensesnitt mellom regional- og distribusjonsnett

Fra og med inntektsrammeåret 2017 foreslår NVE en endring av hvordan nettanlegg i grensesnitt mellom regional- og distribusjonsnett behandles i modellen for kostnadsnormer. Forslaget vil bidra til økt sammenlignbarhet og riktigere inntektsrammer. NVE har gitt nettselskapene som har slike anlegg pålegg om å rapportere inn årlige faktiske eller estimerte drifts- og vedlikeholdskostnader, faktiske bokførte verdier og årlige avskrivninger.

Nettselskapene har ulik praksis for hvor anleggskomponenter i grensesnittet mellom distribusjons- og regionalnettet kostnadsføres. I tillegg har det historisk vært forskjell på hvilke krav regionalnettselskapene har hatt til eierskapet til disse komponentene i forhold til de lokale distribusjonsnettene. På bakgrunn av dette har NVE akseptert at selskapene har ulik praksis.

Selskapene har i utgangspunktet ikke anledning til å føre regionalnettsanlegg som distribusjonsnett og vise versa. Strengt tatt så er brytere på 22 kV å regne som distribusjonsnett (etter definisjonen i forskrift om kontroll av nettvirksomhet), mens transformatorene ikke er det. Utfordringen med 22 kV-brytere er at de normalt står i en regionalnettstasjon og eies av regionalnettseieren som tradisjonelt har ført kostnadene i regionalnettsvirksomheten. Det finnes imidlertid unntak og det var bakgrunnen for at NVE innførte grensesnittsvariabelen i kostnadsnormmodellen fra 2007.

Etter NVEs syn er det behov for å ta hensyn til anleggene i de sammenlignende analysene. For å oppnå økt sammenlignbarhet i kostnadsnormmodellen foreslår vi å bruke faktiske kapitalkostnader knyttet til disse anleggene i stedet for en beregnet norm.

NVE har gitt nettselskaper pålegg om å rapportere inn årlige faktiske eller estimerte drifts- og vedlikeholdskostnader, faktiske bokførte verdier og årlige avskrivninger for disse anleggene. Dersom faktiske driftskostnader ikke er tilgjengelig vil disse kunne være basert på et estimat fra selskapenes side.

Forslaget innebærer at det er faktiske kostnader som trekkes fra totalkostnaden til DEA, og ikke en normkostnad. NVE vurderer to alternativer når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader. Enten å legge til grunn de innrapporterte kostnadene fra det enkelte selskap, eller å beregne en egen norm for drifts- og vedlikeholdskostnadene. En løsning er for eksempel å legge til grunn et gjennomsnitt. Vi mener sistnevnte alternativ i størst mulig grad bidrar til økt sammenlignbarhet. Forutsetningen for dette er imidlertid at det ikke er stor variasjon i selskapenes ressursbruk knyttet til disse anleggene. Vi ønsker innspill og tilbakemelding på dette forslaget.
Primært ønsker vi at selskaper som har anlegg på begge nettnivå skal rapportere såkalte grensesnittsanlegg i regionalnett. Anleggene vil da fanges opp av grensesnittsvariabelen i regionalnett, og det vil ikke være behov for denne typen spesialbehandling. De selskapene som har rapportert transformatorer i distribusjonsnett bør i fremtiden rapportere disse anleggene i regionalnett. For selskaper som ikke har regionalnett må anleggene fortsatt rapporteres i grensesnittsvariabelen for distribusjonsnett.