NVE har fra 2016 foretatt endringer i modellene som beregner selskapenes kostnadsnormer. Endringene er hovedsakelig knyttet til regionalnett, men det er også gjort mindre justeringer i modellen for distribusjonsnett.

For en mer grundig gjennomgang av endringene vises det til høringsdokumentene 5/2014 og 8/2015 samt oppsummeringen i NVE-rapport 110/2015. I sistnevnte dokument beskrives modellene slik de vil bli benyttet fra og med beregning av inntektsrammer for 2016.

Vektsystem for regionalnett

NVE har siden 2012 arbeidet mot et nytt vektsystem for regional- og sentralnett. Det har ikke lykkes NVE å fastsette vekter for sentralnett. NVE har derfor valgt å ta sentralnett ut av vektsystemet og DEA-modellen. For regionalnett er det etablert et komplett sett av nye vekter basert på oppdatert kostnadsinformasjon. For luftlinjer er det nå tatt inn nye vekter for toppliner mens det for jordkabler korrigeres for beliggenhet. Det er gjort endringer i måten stasjonsvariabelen (tidligere grensesnitt) beregnes. I tillegg til transformatorer, avganger og kompenseringsanlegg består denne nå også av en egen stasjonskomponent som skal dekke bygg og tilhørende infrastruktur. NVE har også besluttet at oppgaver knyttet til styring av nett skal inngå i vektsystemet og tillegges i stasjonsvariabelen. 

Ny regulering av sentralnett (ex Statnett)

For selskaper med sentralnettsanlegg har dette tidligere inngått i den samlede DEA-modellen for regional- og sentralnett. NVE har fra 2016 besluttet av kostnadsnormen nå skal settes lik kostnadsgrunnlaget, slik det i dag gjøres for Statnett SF.

Nytt rammevilkår i distribusjonsnett

Som følge av endringer i DEA-modellene har vi analysert effekten av forskjeller i rammevilkår for både regional- og distribusjonsnett. I regionalnett fortsetter vi med korreksjon for selskaper med ulik belastning av skog og terrenghelning («Helskog»). I distribusjonsnettet tas variabelen «Avstand til vei» ut, og det introduseres en ny faktor «Frost». Faktoren fanger opp ulikheter i mørketid, islast, snø og temperatur.