Publisert 26.11.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Harmoniinntekt ved fusjoner

Fusjoner kan i flere tilfeller føre til at selskapene får en redusert inntektsramme etter fusjonen. NVE har utformet en metode for å kompensere selskapene for dette inntektstapet.

Ved fusjoner mellom nettselskaper vil det fusjonerte selskapet i flere tilfeller få en lavere kostnadsnorm enn summen av kostnadsnormene beregnet enkeltvis for selskapene før fusjonen. Denne negative effekten skyldes tekniske egenskaper ved NVEs modeller for kostnadsnormer (harmonieffekten), og dette vil bli omtalt nærmere nedenfor.

NVE har i 2015 styrket insentivene til sammenslåinger av nettselskap ved å inkludere rammevilkårskorrigering i metoden for å beregne harmoniinntekt ved fusjoner. I tillegg er det vedtatt å opprette egen saldo for mindreinntekt knyttet til harmoniinntekt slik at denne unntas fra 25 % grensen samt at saldoen forrentes med NVE-renten. Fusjonerte selskaper gis også adgang til å opprettholde ulike tariffer i inntil 7 år (fra 3).

Om harmoniinntekt

For å sikre at ønskede fusjoner blir gjennomført har NVE fra 2007 kompensert selskapene for reduksjonen i kostnadsnormen ved fusjoner. NVEs praksis har vært at de fusjonerende selskapene har søkt NVE om å få en kompensasjon for denne effekten etter at fusjonen er vedtatt. Et vedtak om kompensasjon er fattet i medhold av § 8-6 fjerde ledd i kontrollforskriften. Dette vedtaket er blitt fattet det året harmonieffekten oppstår, det vil si to år etter at fusjonen er gjennomført.

Størrelsen på den harmonieffekten kan variere betydelig. Det er derfor nødvendig med en metodikk for å beregne størrelsen på kompensasjonen i hvert enkelt tilfelle.

NVE har nå tatt i bruk en forbedret beregningsmetodikk som inkluderer de samlede inntektsrammeeffektene i kostnadsnormmodellen. Denne metoden gir et bedre estimat på fremtidige inntektstap ved fusjoner.

Det eksisterer noe ulike oppfatninger om formålet med kompensasjonen, som også er omtalt som harmoniinntekt. Harmoniinntekten er et estimat på et fremtidig inntektstap for de selskapene som fusjonerer. Den skal kompensere for det faktum at ved enkelte fusjoner så blir kostnadsnormen for det fusjonerte selskapet lavere enn summen av kostnadsnormene for selskapene enkeltvis. Dette inntektstapet vil i utgangspunktet opptre så lenge dagens modeller for kostnadsnormer anvendes til å fastsette inntektsrammer for selskapene.

Harmoniinntekten er altså ikke en «belønning» for å gjennomføre en fusjon. Den skal derimot kompensere for et fremtidig inntektstap som følge av fusjonen. Harmoniinntekten gjør det derimot mulig for det fusjonerte selskapet å hente inn mer tariffinntekt tidligere, noe som kan være positivt for selskapet. Det fusjonerte selskapet har også mulighet til å øke sin fremtidige avkastning ved å realisere stordriftsfordeler samt gjennomføre generelle effektiviseringstiltak.

Søknad om harmoniinntekt ved fusjoner

NVEs vil videreføre gjeldende praksis ved at det fusjonerte selskapet søker NVE om å få en kompensasjon for inntektstap ved fusjon. Et vedtak om kompensasjon vil bli fattet i medhold av § 8-6 fjerde ledd i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Dette vedtaket vil bli fattet det året harmonieffekten oppstår, det vil si to år etter at fusjonen er gjennomført. Søknaden må sendes NVE innen to år etter at fusjonen er gjennomført.

Rent prinsipielt vil de samlede inntektsvirkningene bli beregnet ved å beregne differansen i inntektsrammer mellom en beregning hvor de fusjonerte selskapene opptrer som et samlet selskap og en beregning hvor selskapene opptrer enkeltvis. Denne beregningsmåten, med de forutsetningene som er beskrevet nærmere i NVE-høringsdokument 4/2015, bidrar til å inkludere alle de inntektseffektene som oppstår i kostnadsnormmodellen som følge av en fusjon.

 

NVE vil ved behov kunne bistå selskapene som vurderer fusjon med estimater på harmoniinntekten. Det vil imidlertid kunne bli avvik mellom disse estimatene og den endelige vedtatte harmoniinntekten da den sistnevnte beregningen vil være basert på et nyere datagrunnlag.

En del selskaper har historisk blitt behandlet særskilt i inntektsrammefastsettelsen, og vil fortsette å bli det. Generelt sett vil det ikke oppstå noen harmonieffekt når slike selskaper fusjonerer, men det kan oppstå spesialtilfeller der harmonieffekten inntreffer. Slike tilfeller vil NVE behandle når de kommer, og hver sak vil vurderes individuelt.