Publisert 18.12.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

KILE for husholdninger

Vi har sendt ut forslag om å endre kostnadsfunksjonen som ligger til grunn for beregning av KILE for husholdninger. Vi foreslår å endre kostnadsfunksjonen for husholdninger basert på resultater fra spørreundersøkelser. Dette gjør vi for å gi nettselskapene insentiver til å foreta tiltak som gir et riktig nivå på leveringspåliteligheten.

Vår foreslåtte bruk av spørreundersøkelser er beskrevet i NVE Høringsdokument 2018:8. Spørreundersøkelsene er utført av Vista Analyse og Thema Consulting Group i 2016-2018 (NVE-rapport 2018:13). Høringsdokumentet beskriver gjennomførelsen av spørreundersøkelsene, og hvordan vi ønsker å bruke resultatene fra disse. Endelige kostnadsfunksjon og korrigeringsfaktorer vil bli utarbeidet i løpet av sommeren 2018, og vil bli sendt som et tillegg til denne høringen i august/september 2018. Tillegget vil ha samme frist for høringsinnspill som denne høringen. Vi tar sikte på at endringene i KILE for husholdninger skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Frist for høringsinnspill: 12. oktober 2018 (se nyhetssak)

Om KILE-ordningen

KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) er hjemlet i kapittel 9 i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. KILE er et viktig instrument i den økonomiske reguleringen av nettselskap. KILE er et mål på samfunnets kostnader ved avbrudd i strømforsyningen, og KILE-ordningen skal bidra til at nettselskapene tar hensyn til slike kostnader i utvikling, utnyttelse og drift av nettet. Når det oppstår et avbrudd reduseres nettselskapets tillatte inntekt med ca. 60 prosent av KILE-beløpet

Tidligere oppdatering av KILE-funksjoner

KILE-funksjonene ble justert med virkning fra 1. januar 2015 for alle kundegrupper utenom husholdninger. Disse endringene var basert på spørreundersøkelser fra 2010 som ble gjennomført i prosjektet «Samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd og spenningsforstyrrelser». Det overordnede målet med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om, og bedre metoder for å kartlegge kostnadene for samfunnet ved avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering, som grunnlag for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet.

Ny oppdatering av KILE-funksjoner for husholdninger

KILE-satsene for husholdninger som fremkom av spørreundersøkelsene fra 2010 var for usikre til å brukes (NVE-rapport 117/2015). På bakgrunn av det har Vista Analyse og Thema Consulting Group gjennomført nye spørreundersøkelser av husholdningers avbruddskostnader. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden juni 2016 til februar 2018 på oppdrag fra oss, og er beskrevet i NVE-rapport 2018:13.

Rapporter om Samfunnsøkonomiske kostnader ved strømbrudd og spenningsforstyrrelser utarbeidet for Energi Norge av Pöyry Managment Consulting