Publisert 26.11.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Statnett - gjennomgang av regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

NVE la sommeren 2015 frem en rapport med en gjennomgang av hvordan Statnett reguleres samt forslag til fremtidig oppfølging av utviklingen i selskapets kostnader. Vi mottok flere innspill på forslaget som nå er oppsummert i en egen rapport. Her legges også endelig format på fremtidig kostnadsrapportering frem.

I NVE-rapport 64/2015 foreslo NVE at Statnett redegjør for utviklingen i selskapets kostnader annethvert år. En slik redegjørelse skal bidra til kontinuerlig innsikt i hvordan kostnadene utvikler seg. NVE mener at å se aktivitetsnivå og kostnadsutvikling i sammenheng over tid vil være et viktig informasjonsunderlag som supplement til den økonomisk reguleringen av Statnett. NVE åpnet for innspill til forslaget med frist 30.september. Vi har mottatt 10 innspill som ligger tilgjengelig til høyre på denne siden.


I NVE-rapport 49/2016 oppsummeres hovedtrekkene i innspillene og NVEs vurderinger og kommentarer til disse. Innspillene er i hovedsak positive til det nye forslaget, og noen går også lengre i å foreslå en ny regulering av Statnett. NVE har på bakgrunn av innspill fra Statnett justert forslaget noe, for å unngå at børs- og konkurransesensitiv informasjon deles.


Første rapportering er planlagt våren 2017.

I NVE-rapport 64-2015 gis en gjennomgang av NVEs regulering av Statnett. Formålet med gjennomgangen er å gi leseren innsikt i hvilke reguleringer som finnes, hvilke formål disse skal ivareta samt hvordan reguleringer og virkemidler virker samlet sett. Hoveddelen av gjennomgangen er knyttet til økonomisk regulering av Statnett som systemansvarlig nettselskap. Vi presenterer her hvordan reguleringen er utformet, og hvilke insentiver reguleringen gir.


Rapporten gir en omtale av utviklingen i Statnetts driftskostnader i perioden 2007-2013. Omtalen er basert på en redegjørelse som Statnett har lagt frem for NVE. NVE ønsker å ha en tettere oppfølging av Statnetts kostnadsutvikling. En god forståelse av hvordan Statnetts kostnader utvikler seg, og årsakene til utviklingen, vil være et viktig verktøy som supplement til den økonomiske reguleringen. NVE foreslår at Statnett fremover redegjør for kostnadsutviklingen på regelmessig basis, og at redegjørelsen fremlegges som en rapport som gjøres offentlig tilgjengelig. Vi foreslår at rapporten legges frem hvert annet år, og omfatter informasjon om utvikling i driftskostnader og kostnader knyttet til investering i nett.
Vi mener at Statnett i denne sammenheng bør redegjøre for både historisk og forventet kostnadsutvikling. I rapporten presenterer vi forslag til hvilke elementer som bør inngå i en slik redegjørelse. NVE inviterer til å sende inn synspunkter på forslaget og eventuelle innspill til hvilke elementer det kan være hensiktsmessig å inkludere i en redegjørelse som skal benyttes til oppfølging av kostnadsutviklingen. En gjennomgang av selve utøvelsen av systemansvaret har ikke vært en del av arbeidet med rapporten, men NVE ønsker også innspill til om det er forhold vedrørende systemansvaret som det kan være aktuelt å se nærmere på.