Publisert 19.05.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Vurdering av NVEs referanserente

Vi har sendt ut forslag om endringer i referanserenten på høring. Vi foreslår en reduksjon av den nøytrale realrenten i egenkapitalleddet og en endring i beregningen av bransjespesifikk kredittpremie i gjeldsleddet som gir en liten økning. Til sammen gir forslagene en reduksjon i referanserenten på rundt 0,4 prosentpoeng.

Vårt forslag er nærmere beskrevet i NVE Høringsdokument 2018:8.

Vi foreslår å redusere den nøytrale realrenten i egenkapitalleddet fra 2,5 til 1,5 prosent. 1,5 prosent regnes fortsatt som relativt høyt, men vi velger likevel å legge til grunn dette nivået fordi det forventes en økningen i rentenivået den kommende perioden. Hensynet til forutsigbarhet i reguleringen tilsier at det ikke bør gjøres større endringer enn det vi vurderer som nødvendig. I tillegg foreslår vi en endring i beregningen av kredittpremie i gjeldsleddet. Endringen innebærer at vi tar inn flere selskap som utsteder kraftobligasjoner i beregningen. Her inngår også selskap som anses å ha lavere kredittkvalitet enn utvalget som ligger til grunn i gjeldende modell. Vi foreslår å benytte data som leveres av Nordic Bond Pricing til å beregne kredittpremien. Nærmere bestemt et vektet gjennomsnitt av kraftkurve 1-3. Samlet vil de to endringene føre til en reduksjon i referanserenten på rundt 0,4 prosentpoeng. Vi tar sikte på at endringen i referanserenten vil trå i kraft fra 1. januar 2019.

Frist for høringsinnspill: 12. oktober 2018 (se nyhetssak)

Vi vil vurdere høringsinnspillene etter fristen har løpt ut, og vedta endelig forskriftsendring innen utgangen av året.

Om NVEs referanserente

NVEs referanserente benyttes ved fastsettelsen av årlig inntektsramme for nettselskapene, og er regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. Referanserenten fremkommer ved å benytte en WACC-modell.

Bakgrunn for forslaget

Parameterne i WACC-modellen ble sist gjennomgått i 2012, med virkning fra 1. januar 2013. Bakgrunnen for endringene var langvarig uro i finansmarkedene, som førte til at flere av parameterne i modellen ikke reflekterte de observerte markedsforholdene nettselskapene møtte.

I løpet av de 5 årene som har gått siden siste gjennomgang har det vært en utvikling i finansmarkedene som kan innebære at enkelte parametere i modellen bør justeres. På oppdrag fra NVE utarbeidet Pöyry Managment Consulting og Menon Economic en rapport hvor de forslo flere endringer i referanserenten (NVE-rapport 2017:2). For å få et så godt vurderingsgrunnlag som mulig sendte vi rapporten fra Pöyry og Menon på en bred høring sommer 2017 og høringsinnspillene finnes i menyen til høyre på denne siden.