Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Infoskriv - diverse

Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Infoskriv 2017 3 Tillegg i inntektsramme for 2015 som følge av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift NVE informerer om at nettselskaper med vesentlige økninger i kostnader i 2015 som følge av endring i arbeidsgiveravgift kan søke om tillegg i inntektsramme.
Infoskriv 2016 4 Rapportering i eRapp i forbindelse med implementering av AMS og overgang fra fellesmåling til individuell måling Om raskere avskrivning av gamle målere, ombygging av sikringsskap og omlegging fra fellesmåling til individuell måling.
Infoskriv 2016 2 Note 15-8 skal kun inkludere anlegg som er i bruk og være i samsvar med vedlegg H i eRapp Skrivet presiserer at anleggsnote 15-18 i eRapp kun skal inkludere anlegg som er i bruk. Verdier for anlegg som ikke lenger er i bruk skal tas ut fra notene. Videre skal det være samsvar mellom nettanlegg rapportert i note 17A og 17B og vedlegg H i eRapp.
Infoskriv 2015 5 Om internprising og endret rapportering i eRapp 2015 Skrivet informerer om at kjøp/salg mellom nettvirksomheten og andre virksomhetsområder i et nettselskap kun skal rapporteres med en fordeling av de reelle kostnadene på det virksomhetsområdet som har benyttet varen/tjenesten.
Infoskriv 2013 3 Om anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB Skrivet redegjør for sentrale forhold rundt håndtering av anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB.
Infoskriv 2009 3 Vurdering av konsekvenser knyttet til referanserenten og inntektsrammereguleringen som følge av uroen i finansmarkedene Skrivet informerer om at NVE vil kartlegge nettselskapene sin faktiske kredittsituasjon for 2009.
Infoskriv 2008 4 Kompensasjon ved sammenslåing av supereffektive selskaper Beskrivelse av alternativ metode for å beregne kompensasjon på bakgrunn av harmonieffekt som oppstår når supereffektive selskaper slås sammen i DEA.
Infoskriv 2008 3 Ny struktur for sluttbrukergrupper note 1.1 i eRapp Skrivet informerer om at det fra 2008 vil være endringer i kundegruppeinndelingen i eRapp.
Infoskriv 2008 1 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser Skrivet informerer om endret praksis for behandling av årlig estimatavvik i pensjonsforpliktelser.
Infoskriv 2007 4 Sammenslåing av nettselskap under det nye reguleringsregimet Skrivet orienterer om hvordan sammenslåing av nettselskap vil bli håndtert i dagens reguleringsmodell.
Infoskriv 2007 3 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser Skrivet informerer om at nettselskapene kan søke om å få justert sin mer-/mindreinntektssaldo som følge av implementeringseffekter for pensjonsforpliktelser.
Infoskriv 2007 2 KILE-satser og inflasjonsjustering Skrivet informerer om at selskapene ikke behøver å foreta en eksplisitt inflasjonsjustering av KILE. Dette justeres automatisk i eRapp.