Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 23.10.2019

Infoskriv - eRapp

Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Infoskriv 2018 2 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2017 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2017.
Infoskriv 2016 4 Rapportering i eRapp i forbindelse med implementering av AMS og overgang fra fellesmåling til individuell måling Om raskere avskrivning av gamle målere, ombygging av sikringsskap og omlegging fra fellesmåling til individuell måling.
Infoskriv 2016 3 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2015 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2015.
Infoskriv 2016 2 Note 15-8 skal kun inkludere anlegg som er i bruk og være i samsvar med vedlegg H i eRapp Skrivet presiserer at anleggsnote 15-18 i eRapp kun skal inkludere anlegg som er i bruk. Verdier for anlegg som ikke lenger er i bruk skal tas ut fra notene. Videre skal det være samsvar mellom nettanlegg rapportert i note 17A og 17B og vedlegg H i eRapp.
Infoskriv 2015 5 Om internprising og endret rapportering i eRapp 2015 Skrivet informerer om at kjøp/salg mellom nettvirksomheten og andre virksomhetsområder i et nettselskap kun skal rapporteres med en fordeling av de reelle kostnadene på det virksomhetsområdet som har benyttet varen/tjenesten.
Infoskriv 2015 3 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE Skrivet presiserer korrekt praksis for rapportering i eRapp.
Infoskriv 2015 2 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2014.
Infoskriv 2013 3 Om anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB Skrivet redegjør for sentrale forhold rundt håndtering av anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB.
Infoskriv 2008 3 Ny struktur for sluttbrukergrupper note 1.1 i eRapp Skrivet informerer om at det fra 2008 vil være endringer i kundegruppeinndelingen i eRapp.
Infoskriv 2008 1 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser Skrivet informerer om endret praksis for behandling av årlig estimatavvik i pensjonsforpliktelser.
Infoskriv 2007 3 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser Skrivet informerer om at nettselskapene kan søke om å få justert sin mer-/mindreinntektssaldo som følge av implementeringseffekter for pensjonsforpliktelser.