Publisert 10.02.2009 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer 2007-2012

1. januar 2007 trådte ny inntektsrammeregulering i kraft. Den nye reguleringsmodellen var en videreføring av insentivregulering med fastsettelse av årlige inntektsrammer for det enkelte nettselskap.

Om inntektsrammemodellen 2007-2012

Inntektsrammemodellen for 2007 - 2012 trådte i kraft fra 1. januar 2007. Denne reguleringsmodellen er en videreføring av NVEs insentivregulering med fastsettelse av årlige inntektsrammer for det enkelte nettselskap. Regulering av nettvirksomhetens inntekter ved bruk av insentiver har vært gjeldende siden 1997.

Grunnlaget for fastsettelse av inntektsrammen oppdateres årlig ved at selskapets egne regnskapstall fra ett år inngår i beregningsgrunnlaget for inntektsrammen, samtidig som det gjøres sammenlignende analyser av selskapene i det samme året. Analysene benyttes til å beregne en kostnadsnorm for det enkelte selskap. Ved fastsettelsen av selskapenes inntektsrammer blir kostnadsnormen tillagt 60 prosent vekt, mens selskapets egne kostnader tillegges 40 prosent vekt.

Inntektsrammene vedtas først etter utgangen av det enkelte år. For at selskapenes tariffer på best mulig måte skal reflekterer de faktiske rammene varsler NVE disse før inngangen til det enkelte år. Varslene bygger på de samme kostnadstallene som skal benyttes i vedtakene, og skal i prinsippet kun avvike fra disse hvis estimatene for rente, kraftpris og inflasjon ikke er riktig.

Klager på inntektsrammer for 2010 - 2012

Olje- og energidepartementet (OED) har ferdigbehandlet klagene på inntektsrammer for 2010-2012 og fattet endelige vedtak i sakene. På bakgrunn av dette har NVE gjennomført nye utregninger av inntektsrammer.

Olje- og energidepartementet (OED) har i vedtak av 5.2.2015 (2010), 11.2.2015 (2011) og 18.3.2015 (2012) besluttet at alle kjente feil i dataene som ligger til grunn for beregning av inntektsrammer for 2010-2012 skal korrigeres. OED har tidligere fattet vedtak etter klagebehandling for årene 2007 og 2008.

OED besluttet i vedtak 28.6.2011 at i de tilfellene hvor det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en høyere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak omgjøres. Dersom det korrigerte datagrunnlaget resulterer i en lavere inntektsramme for et selskap, skal NVEs opprinnelige vedtak ikke endres. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har klaget på vedtaket eller ikke.

NVE har korrigert alle feil i data som var kjent per 1.9.2015, og sendte 15.9.2015 oppdaterte beregninger for inntektsrammer 2010-2012 til selskapene.