Publisert 19.03.2009 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2007

NVE sendte 1. februar 2008 vedtak om inntektsramme for 2007 til nettselskapene. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2007 av 2.2.2007. I forhold til varslene er beregningsgrunnlaget for en del selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og kontrollbesøk.

Vedtakene inneholder størrelsen på selskapenes inntektsramme, herunder kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm og tillegg for investeringer og er basert på endelige verdier for rente, kraftpris og inflasjon for 2007. Referanserente er satt til 7,83 prosent. Konsumprisindeksen var 118,6. Referanseprisen på kraft varierer avhenging av hvilket prisområdet selskapet ligger i og fremgår av selskapenes vedtak, samt filen med navn "Inntektsrammeberegning vedtak 2007" på denne siden.

Nye utregninger av inntektsrammer etter klagebehandling

OED har ferdigbehandlet klagene på inntektsarmmer for 2007 og fattet endelige vedtak i sakene. NVE bes i vedtakene om å utføre den tekniske utregningen av inntektsrammer for selskapene. Dersom inntektsrammen er lavere enn NVEs opprinnelige vedtak, kan vedtaket ikke omgjøres, jf. forvaltningsloven § 34 tredje ledd. I tillegg har OED vedtatt at NVEs tilsvarende vedtak om inntektsrammer for 2007, men som ikke er påklaget, også skal omgjøres, jf. forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf. første ledd.

Se oversendelsesbrev fra OED, samt oppdatert datagrunnlag og nye inntektsrammer under relatert informasjon.

Oppdatert pr 7.2.2013

NVE sendte 25.1.2013 ut ny orientering om omgjøring av inntektsramme for 2007. Bakgrunnen for de nye beregningene er korrigerte kapitalkostnader for Hafslund Nett for perioden 2004-2006. NVE ber selskapene se bort fra beregningene datert 10.7.2012 og 11.12.2012.