Publisert 20.12.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2008

Olje- og energidepartementet (OED) har ferdigbehandlet klagene på inntektsrammer for 2008 og fattet endelige vedtak i sakene. På bakgrunn av dette har NVE gjennomført nye utregninger av inntektsrammer.

OED har besluttet at det skal beregnes nye inntektsrammer der alle kjente feil i datagrunnlaget korrigeres. NVE bes i vedtakene om å utføre den tekniske utregningen av inntektsrammer for selskapene. Dersom inntektsrammen er lavere enn NVEs opprinnelige vedtak, kan vedtaket ikke omgjøres, jf. forvaltningsloven § 34 tredje ledd. I tillegg har OED besluttet at vedtak om inntektsrammer for 2008 skal omgjøres tilsvarende også for selskaper som ikke har klaget på NVEs vedtak, jf. forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf. første ledd.

Se oversendelsesbrev fra OED, samt oppdatert datagrunnlag og nye inntektsrammer under relatert informasjon.

Endelig inntektsrammeberegning for 2009 ligger her.

Om NVEs opprinnelige vedtak

6. februar 2009 vedtok NVE nettselskapenes inntektsrammer for 2008. Vedtakene var basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2008 av 5.12.2007. I forhold til varselet var beregningsgrunnlaget for en del selskaper korrigert. Korreksjonene stammet fra tilbakemeldinger fra selskapene og kontrollbesøk.

Vedtakene tok hensyn til selskapets kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm og tillegg for investeringer basert på referanserente, inflasjon og referansepris på kraft for 2008. Referanserente var satt til 7,44 prosent. Konsumprisindeksen for 2008 var 123,1. Referanseprisen på kraft varierte avhenging av hvilket prisområdet selskapet lå i og fremgår av selskapenes vedtak, samt filen med navn "Inntektsrammeberegning vedtak 2008" på denne siden.

Alle data som har vært benyttet i arbeidet med å fastsette inntektsrammene er lagt ut på denne siden. I tillegg er oversikt over endringene NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. På nettsidene ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget.