Publisert 03.01.2014 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2009

Olje- og energidepartementet (OED) har ferdigbehandlet klagene på inntektsrammer for 2009 og fattet endelige vedtak i sakene. På bakgrunn av dette har NVE gjennomført nye utregninger av inntektsrammer.

OED har besluttet at det skal beregnes nye inntektsrammer der alle kjente feil i datagrunnlaget korrigeres. NVE bes i vedtakene om å utføre den tekniske utregningen av inntektsrammer for selskapene. Dersom inntektsrammen er lavere enn NVEs opprinnelige vedtak, kan vedtaket ikke omgjøres, jf. forvaltningsloven § 34 tredje ledd. I tillegg har OED besluttet at vedtak om inntektsrammer for 2009 skal omgjøres tilsvarende også for selskaper som ikke har klaget på NVEs vedtak, jf. forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf. første ledd.

Se oversendelsesbrev fra OED, samt oppdatert datagrunnlag og nye inntektsrammer under relatert informasjon. Beregningene som ble publisert 20. desember 2013 inneholdt feil, og korrigerte beregninger er lagt ut 3. januar 2014.

Om NVEs vedtak om inntektsrammer fra 1. feb 10

NVE vedtok 1.februar 2010 nettselskapenes inntektsrammer for 2009 til 15,1 milliarder kroner. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2009 av 1.12.2008. I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for en del selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og kontrollbesøk.

22. februar 2009 varselet NVE et tillegg i inntektsrammen på grunn av kortvarig KILE. Metoden for fastsettelse av tillegget var på høring høsten 2009. På denne siden finner du et dokument med oppsummering av høringen og NVEs konklusjoner, samt data og beregninger som ligger til grunn for de varslede tilleggene. 

Vedtakene tar hensyn til selskapets kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm og tillegg for investeringer basert på referanserente, inflasjon og referansepris på kraft for 2009. Referanserente er satt til 6,19 prosent. Konsumprisindeksen for 2009 er 125,7. Referanseprisen på kraft varierer avhenging av hvilket prisområdet selskapet ligger i og fremgår av selskapenes vedtak, samt filen med navn "Inntektsrammeberegning for 2009" på denne siden.

NVEs vedtak om inntektsrammer for 2009 viser at nettselskapenes totale inntektsrammer ble 1,3 milliarder kroner lavere enn varslet i 2008. Forskjellen skyldes i første rekke lav rente og lav kraftpris. I varselet var inntektsramme for bransjen på om lag 16,4 milliarder kroner.

Av forskjellen i total inntektsramme på 1,3 milliarder kroner skyldes 578 mill kroner at NVE-renten, som følger renten på 5-årige statsobligasjoner, har vært betydelig lavere enn det som ble lagt til grunn i 2008. Situasjonen i finansmarkedet i november 2008 gjorde at rentenivået som ble lagt til grunn i varselet ble en del høyere enn faktisk rente i 2009. I tillegg har referanseprisen på kraft vist seg å holde seg lavere enn antatt, noe som utgjør 679 millioner kroner. Den varslede referanseprisen på kraft var estimert på bakgrunn av NordPools forward-priser.

Noen selskaper har korrigert økonomiske og tekniske data for 2007 etter at varselet ble sendt ut. Dette utgjør imidlertid en mindre del av endringene på bransjenivå.

Alle data er benyttet i fastsettelsen av inntektsrammene er lagt ut på denne siden. I tillegg er oversikt over endringene NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. På nettsidene ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et rundskriv om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm.