Publisert 01.02.2012 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2011

NVE vedtok 1.2.2012 nettselskapenes inntektsrammer for 2011. Summen av inntektsrammene for alle selskaper utenom Statnett SF er 15,3 milliarder kroner. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2011 av 1.12.2010. I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for en del selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn.

Vedtakene tar hensyn til selskapets kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm basert på referanserente, inflasjon og referansepris på kraft for 2011. Referanserente er satt til 5,31 prosent. Konsumprisindeksen for 2011 er 130,4. Referanseprisen på kraft varierer avhenging av hvilket prisområde selskapet ligger i og fremgår av selskapenes vedtak, samt filen med navn "Inntektsrammeberegning for 2011" på denne siden.

NVEs vedtak om inntektsrammer for 2011 viser at nettselskapenes totale inntektsrammer ble 200 millioner kroner lavere enn varslet 1.12.2010. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere referansepris på kraft enn det som ble lagt til grunn i varselet. Også KPI ble noe lavere enn i varselet, mens høyere rente demper reduksjonen noe.

Noen selskaper har korrigert økonomiske og tekniske data for 2009 etter at varselet ble sendt ut. Dette kan gi endringer fra varsel til vedtak for enkelte selskaper. De største endringene for enkeltselskaper fra varselet skyldes at NVE har tatt ut Krødsherad Everk KF og Skagerak Nett AS fra fronten i de sammenlignende analysene i vedtaket. Krødsherad Everk KF holdes utenfor da det ble avdekket feil i selskapets kostnadsfordeling under tilsyn i april 2011. Skagerak Nett AS ble referenter i analysene på grunn av betydelige negative avvik i estimerte pensjonsforpliktelser i 2009. NVE mottok innspill fra bransjen innvending at et selskap ikke bør få være referanseselskap for andre kun som følge av slike betydelige variasjoner i pensjonskostnader. NVE har kommet frem til at denne innvendingen er rimelig og holder selskapet utenfor fronten i vedtaket. NVE publiserte 30.6.2011 beregninger hvor disse to selskapene ble holdt utenfor fronten.

Alle data som er benyttet i fastsettelsen av inntektsrammene er lagt ut på denne siden. I tillegg er oversikt over endringene NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. På nettsidene ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget, notat om beregning av rente, KPI og kraftpris samt et rundskriv om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm.