Publisert 04.02.2013 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2012

4. februar 2013 vedtok NVE nettselskapenes inntektsrammer for 2012.  Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 13,9 mrd kroner. Dette er en reduksjon på 1,5 mrd kroner fra vedtak om inntektsramme for 2011. Reduksjonen skyldes i all hovedsak lavere rente, kraftpris og inflasjon i 2012 enn i 2011.

Selskaper i prisområde 3,4 og 5 har fått feil inntektsramme i NVEs brev av 4.2.13, se nederst på siden.

Total vedtatt inntektsramme for 2012 er lavere enn den varslede, og dette skyldes i hovedsak at referanseprisen på kraft er redusert. I vedtaket ligger kraftprisen mellom 244 og 262 kr/Mwh, mens det i varselet var forutsatt en kraftpris på 350 kr/MWh. Varselet var også basert på en estimert rente som er noe høyere enn den faktiske renten for 2012. I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for enkelte selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn.Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2012 av 28.11.2011.

Vedtakene tar hensyn til selskapets kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm basert på referanserente, inflasjon og referansepris på kraft for 2012. Referanserente er satt til 4,20 prosent. Konsumprisindeksen for 2012 er 130,4. Dette gir en inflasjon på 2,02 prosent fra 2010. Referanseprisen på kraft varierer avhenging av hvilket prisområde selskapet ligger i og fremgår av selskapenes vedtak, samt filen med navn "Inntektsrammeberegning for 2012" på denne siden.

Når det gjelder særskilt behandling av selskaper, følger NVE i hovedsak de kriteriene som ble benyttet i vedtak om inntektsrammer for 2011. Kriteriene omfatter å holde selskaper utenfor DEA-modellene, å flytte selskaper mellom analysene for ulike nettnivåer og å holde selskaper utenfor fronten. For selskapene som holdes utenfor fronten i regional- og sentralnettsanalysene, har vi i tillegg til kriteriene fra vedtakl 2011 sett på antall kilometer luftlinjer hos selskapet og om de i hovedsak er å anse som produsenter. Basert på dette holder vi for 2012 også E-CO Vannkraft AS og Aktieselskabet Tyssefaldene utenfor fronten i analysene i regional- og sentralnettet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til kostnadsrapporteringen til Krødsherad Everk KF, og dette selskapet holdes derfor utenfor fronten i DEA-beregningene i distribusjonsnettet.

NVE sendte 9.9.2011 forslag til endringer i modellen for fastsettelse av kostnadsnorm på høring. I denne forslo NVE å endre to forhold til varsel om inntektsrammer for 2012. Det ene forslaget var å endre metoden for kalibrering av DEA-resultatene. Det andre forslaget innebar å øke verdien av luftlinjer som er merket med luftfartshindre i variabelen vektet luft i DEA-modellen i regional- og sentralnettet. NVE har besluttet å gjennomføre disse endringene, og endringene er lagt til grunn i fastsettelsen av inntektsrammer for 2012.

I tillegg til innteksrammeberegningen er det lagt ut en oversikt over endringene NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data. På nettsidene ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget, notat om beregning av rente, KPI og kraftpris samt et rundskriv om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm. Alle data som er benyttet i fastsettelsen av inntektsrammene er også tilgjengelig. Oversikt over særskilt behandling av enkeltselskaper samt referentenes betydning ligger i samme fil.

 5. feb 13: Ved en feil har selskaper i prisområde 3, 4 og 5 fått feil inntektsramme. Dette fordi det er brukt feil referansepris for nettap. Inntektsrammeberegningen til høyre på siden er oppdatert. De selskapene som er berørt vil få et nytt vedtak fra NVE.