Publisert 08.10.2009 , sist oppdatert 23.10.2019

Varsel om inntektsrammer for 2010

NVE varslet 1. desember 2009 nettselskapenes inntektsrammer for 2010. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til i underkant av 17,1 mrd. kroner, om lag 4 prosent høyere enn det som ble varslet for 2009. Økte investeringer og økte utgifter til drift og vedlikehold er årsaken til økningen. Redusert rentenivå og kraftpris har imidlertid dempet økningen med om lag 1,2 mrd. kroner.

Det er lagt ut nye beregninger av 29. april 2010. Linker til oppdaterte data og beregninger finnes under relatert informasjon til høyre.

Det er nytt av året at det ved fastsettelsen av inntektsrammene tas hensyn til tilknytning av småkraft og forsyning av øyer. Inntektsrammene økes i forhold til installert ytelse med småkraft tilknyttet distribusjonsnettet og i forhold til antall øyer uten fastlandsforbindelse som ligger mer enn 1 km fra land eller nærmeste forsynte øy. Nærmere informasjon om endringen finnes her.

Endelig inntektsramme fastsettes februar 2011.

Størrelsen på selskapenes inntektsramme, kostnadsgrunnlag, kostnadsnorm og tillegg for investeringer, er basert på estimater for inflasjon, referanserente og referansepris på kraft. Referanserenten for 2010 er estimert til 6,5 prosent og konsumprisindeksen er forventet lik 127,7. Referanseprisen på kraft er estimert til 307 kr/MWh.

Under relatert informasjon, på høyresiden av denne siden, er en fil med varslede inntektsrammer for alle selskaper gjort tilgjengelig. Her fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregningene av inntektsrammene. DEA-resultatene som er benyttet til fastsettelse av kostnadsnormen fremkommer også her. Her finnes både grunnlag og beregninger som ble gjort til varselene som ble sendt ut desemer 2009 og oppdaterte beregninger som ble foretatt i april 2010.