Publisert 07.12.2015 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2016 - varsel

NVE har sendt ut varsel om inntektsramme for 2016. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 18,7 milliarder kroner.

Beregningene er basert på en NVE-rente på 6,39 %, kraftpris på 201,33 kr/MWh og KPI for 2016 på 143,8. For drifts- og vedlikeholdskostnader er det brukt en prisindeks hvor arbeidslønn er dominerende prisfaktor, og her er det lagt til grunn en indeks på 215,4 for 2015 og 221,6 for 2016.

Beregningene er gjennomført basert på høringsforslagene beskrevet i NVEs høringsdokumenter 4/2015 og 8/2015 og i oppsummeringsrapportene 110/2015 og 111/2015. Når det gjelder høringen om kostnadsnormer (8/2015) opprettholder vi i hovedsak alle forslag fra høringsdokumentet. NVE har imidlertid endret tre forhold tilknyttet vektsystemet: tillegg for driftskontrolloppgaven bestemmes ut i fra antall transformatorstasjoner, tillegg for tettsted og sentrum på stasjonskomponent endres og egenskapen «trevikling» fjernes fra transformatorvektene. Når det gjelder høringen om endringer i kontrollforskriften (4/2015) gjennomføres i utgangspunktet alle forslagene, men med mindre endringer. Forslaget om å endre metoden for re-kalibrering gjennomføres imidlertid ikke. Dette forslaget vil vi vurdere på nytt før 2018.

I 2015 ble det varslet en samlet inntektsramme på 16,5 milliarder. Bransjens samlede kostnadsgrunnlag er i hovedsak likt for 2015 og 2016. Forskjellen i samlet inntektsramme skyldes re-kalibreringsmekanismen som korrigerer for kostnadsavvik i inntektsrammene to år tilbake i tid. I 2015 ble det lagt til grunn at bransjen i 2013 hadde fått 726 millioner for mye, mens i det i 2016 legges til grunn at bransjen fikk 1,47 milliarder for lite (inkludert renter).

NVE publiserte foreløpige beregninger av inntektsrammer for 2016 6. november 2015. Etter dette har vi korrigert grunnlagsdata og rammevilkårsdata for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll og kvalitetssikring.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I inntektsrammeberegning for 2016 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget, samt et infoskriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere. Siden driftskontrolloppgaven bestemmes ut fra antall transformatorstasjoner, har vi også muligheten til å publisere aggregerte verdier fra TEK, disse finnes også til høyre på siden. Selskapene med anlegg i TEK vil få detaljerte data om egne anlegg tilsendt i forbindelse med oppdatering av TEK 2015 i løpet av våren 2016.

Eventuelle merknader til varselet om inntektsramme for 2016 må være NVE i hende innen 15. januar 2016. Endelig vedtak om inntektsramme for 2016 vil fattes i februar 2017.