Publisert 01.02.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2016 - vedtak

NVE har 1. februar 2017 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2016. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusive Statnett SF, er på 19 milliarder kroner.

Total vedtatt inntektsramme for 2016 er høyere enn den varslede, noe som i hovedsak skyldes at endelig referansepris på kraft for de ulike prisområdene ble høyere enn den estimerte prisen ved varselet. Referanseprisen benyttes til å beregne kostnader som skyldes overføringstap i nettet. For varselet ble referanseprisen på kraft estimert til 201 kr/MWh, mens de endelige kraftprisene for vedtaket ligger mellom 244 og 277 kr/MWh. KPI har endret seg fra 139,7 for 2015 og 143,8 for 2016 i varselet til 139,8 for 2015 og 144,8 for 2016 i vedtaket. KPI-lønn har endret seg fra 215,4 til 215,7 for 2015 og 221,6 til 220,4 for 2016. Referanserenten, som benyttes til å beregne avkastning, er også noe endret, fra 6,39 % for varselet til 6,32 % for vedtaket.

I forhold til varselet er beregningsgrunnlaget for enkelte selskaper korrigert. Korreksjonene stammer fra tilbakemeldinger fra selskapene og tilsyn. Vedtakene er basert på samme beregningsmetoder som varsel om inntektsramme for 2016.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning 2016 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et infoskriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere. I tillegg har vi gjort tilgjengelig en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data. 

Endring i beregning av vektet verdi luftlinje 

Det skjedde dessverre en feil ved beregning av vektet verdi på luftlinje ved varsel om inntektsramme for 2016. Feilen oppstår ved luftlinjer som har toppline. Slik vektet verdi ble beregnet så ville en trase med toppline få vekt for topplinje på hele traseen. Hvis traseen derimot ikke hadde toppline, ville traseen få vekt uten topplinje for hele traseen. Dette er rettet opp i beregning til vedtak, slik at vekt for topplinje kun tillegges den andelen av traseen som er utstyrt med topplinje.  Dette innebærer at for en del selskaper vil det være større differanser mellom vektet verdi topplinje fra varsel 2016 til vedtak 2016.

Det bemerkes at klagefristen er tre uker etter selskapet mottok underretning om vedtatt inntektsramme.