Publisert 05.12.2016 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2017 - varsel

NVE har sendt ut varsel om inntektsrammer for 2017. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16,6 milliarder kroner.

Beregningene er basert på en NVE en rente på 6,15 %, kraftpris på 268,61kr/MWh og konsumprisindeks (KPI) for 2017 på 147,4. For drifts- og vedlikeholdskostnader er det brukt en prisindeks hvor arbeidslønn er dominerende prisfaktor, og her er det lagt til grunn en indeks på 220,7 for 2016 og 226,6 for 2017.

Beregningene er gjennomført basert på samme metode som varsel om inntektsrammer for 2016. I NVEs høringsdokument 2/2016 ble det foreslått en endring i praksis ved fastsettelse av kostnadsnormer når det gjelder håndtering av anlegg i grensesnittet mellom distribusjons- og regionalnettet hvor kostnadene er ført i distribusjonsnett. Varsel om inntektsrammer er basert på gjeldende metode for disse anleggene, og ikke den metoden som ble foreslått i høringen. Vi vil komme tilbake med konklusjoner fra høringen på et senere tidspunkt.

I 2016 ble det varslet en samlet inntektsramme på 18,8 milliarder. Bransjens samlede kostnadsgrunnlag er i hovedsak likt for 2016 og 2017. Forskjellen i samlet inntektsramme skyldes re-kalibreringsmekanismen som korrigerer for kostnadsavvik i inntektsrammene to år tilbake i tid. I 2016 ble det lagt til grunn at bransjen i 2014 hadde fått 1,47 milliarder for lite, mens i det i 2017 legges til grunn at bransjen fikk 1,337 milliarder for mye i 2015 (inkludert renter). NVE forventer at bruk av gjennomsnittlige pensjonskostnader i kostnadsgrunnlaget fra 2016 medfører at beløpet som korrigeres i re-kalibreringsmekanismen blir betydelig redusert fra 2018.

NVE publiserte foreløpige beregninger av inntektsrammer for 2017 den 4. november. Etter dette har vi korrigert grunnlagsdata og rammevilkårsdata for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll og kvalitetssikring.

Under relatert informasjon til høyre på denne siden, er alle data benyttet i fastsettelsen av de varslede inntektsrammene lagt ut. I Inntektsrammeberegning for 2017 fremgår det hvilket kostnadsgrunnlag og kostnadsnorm som er lagt til grunn ved beregning av inntektsrammene, samt den endelige inntektsrammen til hvert enkelt selskap. I tillegg er en oversikt over endringer NVE har foretatt i selskapenes eRapp-data gjort tilgjengelig. Her ligger også et notat med veiledning til beregningsgrunnlaget samt et rundskriv om beregning av inntektsramme, kostnadsnorm og øvrige parametere.

Eventuelle merknader til varsel om inntektsrammer for 2017 må være NVE i hende innen 15. februar 2017. Endelig vedtak om inntektsramme for 2017 vil fattes i februar 2018.

Oppdatert 16.12.2016: NVE har kommet frem til å ikke gjennomføre forslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett. Inntektsrammer for 2017 vil dermed bli fastsatt med utgangspunkt i gjeldende metode for denne typen anlegg. Se Oppsummering av høring for mer informasjon. 

Oppdatert 02.10.2017: Merknader til varslede inntektsrammer for 2017 er behandlet av NVE. NVEs vurdering av disse merknadene finnes i dokumentet "Svar - kommentarer til varslede inntektsrammer for 2017".