Publisert 13.10.2017 , sist oppdatert 23.10.2019

Inntektsrammer for 2018 - varsel

NVE har beregnet inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16,9 mrd. kr. Kostnadsgrunnlaget for bransjen er på 17,7 mrd. kr.

Beregningen av inntektsramme er basert på følgende forutsetninger:

  • Referanserente for 2018: 5,88 %
  • Referansepris på kraft for 2018: 266,55 kr/MWh
  • Konsumprisindeksen (KPI): 4 % (KPI2018/KPI2016 = 107,8/103,6)
  • Prisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor (KPI-lønn): 5 % (KPI-lønn2018/KPI-lønn2016 = 108,4/102,8)

Bransjens faktiske kostnader i 2016 var 876 mill. kr lavere enn det som ble lagt til grunn ved vedtak om inntektsrammer for 2016. Dette beløpet blir trukket fra inntektsrammene i 2018 og er årsaken til at disse er lavere enn kostnadsgrunnlaget.

Ytterligere informasjon om varsel om inntektsramme for 2018

I høyremenyen finner dere et informasjonsskriv som beskriver prosessen med beregning av kostnadsnorm og inntektsrammer, og en veiledning som beskriver hvilke data vi henter fra eRapp og hvordan disse brukes. I tillegg publiserer vi data og resultater fra de sammenlignende analysene, og aggregerte verdier fra TEK.

Gjennom knappen "IRiR" nederst i høyremenyen kan dere laste ned en zippet fil som inneholder kode og resultater fra beregninge som er gjort i programmeringsspråket R knyttet til varsel 2018. Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her. 

Endring i inntektsramme fra de foreløpige beregningene

Vi publiserte foreløpige beregninger av inntektsramme for 2018 3. november 2017. Det ble oppdaget noen feil i data i denne beregningen, men dette har vi nå rettet opp i. Korrigering av data har ført til at noen selskaper nå har fått endringer i sin inntektsramme fra de foreløpige beregningene.

Frist for merknader: 15. februar

Eventuelle merknader til varsel om inntektsramme for 2018 merkes 201709440 og sendes til oss på nve@nve.no innen 15. februar 2017.

Vedtak om inntektsrammer for 2018

Vi vil fastsette endelig vedtak om inntektsramme for 2018 i februar 2019. Vi korrigerer alle feil vi er blitt kjent med i forkant av vedtaket, og vedtaket vil derfor kunne være forskjellig fra inntektsrammen vi nå har varslet. Vedtaket vil også skille seg fra varselet da vi oppdaterer verdier for referanserente, referansepris på kraft og inflasjon. 

Særlige merknader til beregning av inntektsrammer for 2018

Kredittrisikopremien

I beregningen av kredittpremien i referanserenten, skal det i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet benyttes kredittspreader basert på kraftobligasjoner for norske kraftselskap med en rating på minimum BBB+. Dataene leveres fra to av de største bankene i Norge. Fra og med 2017 kan ikke bankene lenger offentliggjøre skyggerating av kraftselskap. Bankene fortsetter likevel å gjøre kredittvurderinger av utstedere av kraftobligasjoner, og har samme grunnlag for å vurdere kredittkvaliteten til slike selskap som tidligere.

Vi holder for tiden på å vurdere om vi skal gjøre endringer i referanserenten. I den forbindelse vil vi også gjøre endringer i beregningen av kredittpremien, slik at det ikke lenger vises til rating i forskriften. En forskriftsendring vil først gjelde fra 2019. I beregningene av inntektsrammene for 2017 og 2018, må vi fastsette kredittpremien på annet grunnlag enn det som fremgår § 8-3, jf § 8-6. I disse årene vil vi benytte sammen metode som vi har brukt frem til og med 2016. Bankene vil tilstrebe å bruke observert kredittpremie for kraftselskaper med tilsvarende kredittkvalitet som kraftselskaper med offisiell kredittrating BBB+/Baa1 angitt av ratingbyråene S&P, Moody’s, Fitch, Scope etc. Av de syv selskapene som inngår i tallene for estimert kredittpremie for 2017/2018 fra DNB, har 3 selskaper offisiell rating. Videre var kredittpremien for to av de ratede selskapene tilnærmet lik premien for gjennomsnittet for hele gruppen, per 10. oktober 2017. Vi tror metoden vil fungere godt, også uten skyggerating.

Selskapsskatten er foreslått endret til 23 %

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 foreslått å redusere selskapsskatten fra 24 til 23 prosent. Siden denne endringen ikke var vedtatt da vi gjorde utregningene av inntektsrammene, er den ikke inkludert i beregningene. En reduksjon på ett prosentpoeng i skattesatsen, vil føre til en reduksjon av den varslede referanserenten fra 5,88 % til 5,82 %.

KPI og KPI-lønn

Angående KPI har SSB sluttet å oppdatere tabell 03013 med referanseår 1998, som vi har brukt tidligere. Fra og med inntektsrammen for 2018 benytter vi ny tabell 03013, med referanseår 2015. KPI-lønn i tabell 03363 blir heller ikke lenger publisert. Fra og med inntektsrammen for 2018 benytter vi ny tabell 11118, med referanseår 2015.